Kombinga yiifendela tayi zi moshikondo shomuthika inaagu tulwa pambelewa

0
57
Calle Schlettwein

Calle Schlettwein

Nandi popye kombinga yiifendela yepangelo, unene tuu kombinga yaashoka tashi ithanawa oshikondo shomuthika inaagu tulwa pambelewa. Otaku popiwa kutya omutaambi gwiiniwe yepangelo ota shituka a fendelithe aashingithi yomoshikondo shaa li pambelewa ngaashi aanangeshefa aashona pwaa na ondjoolola kutya ohaya likola oshimaliwa shi thike peni.

Otwa kala nokulandula omatompathano ngoka ge li po osho wo eitaalo kutya efendelitho lyoshikondo shaa li pambelewa, moka oyendji ye wete kutya oshikondo shoka inaashi pumbwa okufuta iifuta yoompale. Omaiyuvo ngaka oga kala nokutulwa miifokundaneki osho wo komalungula momasiku twa zi. Onkene onda hala okukutha ompito ndjika ndi fatule nokuyelitha omapopyo ngaka nokukandula po omahilathano ngele tashi ya koshinima shika.

Tangotango, oshinakugwanithwa shokufuta nokugongela iifendela yepangelo oshi li moveta yiifendela kutya olye e na okufuta iifendela mbyoka, uunake, openi nomwaalu gwiingapi. Shimwe shomiisimanitsa yomulandu gwiifendela yetu, nenge kehe tuu omulandu gwiifendela nokuli, osho omuthika guuthikepamwe kutya aantu mboka ye na iiyemo yi li pamuthika gumwe naya fute iifendela ya faathana. Shika kashi na sha noshikondo moka omuntu ta longele. Onkene, paushili, okufuta iifendela oshinakugwanithwa shakehe omuntu ha mono iiyemo mbyoka yi li pamuthika gwokufuta iifendela. Oshitiyali nosha simana ngaashi shotango, omuthika gweandjagakanekululo gwomulandu gwiifendela. Oku shi talela moohandimwe, nomolwa uuhaathikepamwe wiiyemo nomithika dhaantu mboka taya hupu shokadhila, omutenge gwiishoshela otagu topolelwathana shaa thike pamwe, mboka haya mono iiyemo yi li pombanda ohaya futu iifuta yi li pombanda omanga mboka ye na iiyemo yi li pevi ya kuthwa uudhigu wiifuta mbika. Opo ku etwe uuthikepamwe moshinima shika, oveta yiifendela yepangelo oya nduluka po omuthika, mpoka aantu mboka ye naiiyemo yi li pevi itaaya futu, omanga mboka ye na iiyemo ya pitilila omuthika ngoka taya futu iifendela. Shika oshinakugwanithwa sha kehe ngoka iiyemo ye ya pitilila omuthika nguka a fute iifendela.

Naashoka sha zi nokupopiwa, nandi galukile ihe komauvoko ga yoolokathana kombinga yaashoka tashi ithanwa iifendela yoshikondo shaa li pambelewa. Nandi tameke kutya uuministeli inawu tseyitha nando epangelo epe lyiifendela yepangelo ompe ndjoka ya meta oshikondo shoka shaa li pambelewa, katu na ehalo okutseyitha nenge okutula miilonga oshinima sholudhi nduka yoludhi lwa tya ngaaka monahiya omolwa oshoka eliko moshilongo ita li ende nawa. Shoka tashi popiwa kutya iifendela iipe ya tanta oshikondo shopamuthika gwaa li pambelewa oshe etwa kuuyelele tawu lyalyakanekelwa owina wa za mokafo ketu kokundungika kombinga yiifendela yiiyemo yoongeshefa. Shoka twa lalakanena okumona nokuthindila mo eiyutho koompango dhiifendela ndhoka dhi li po nale.

Oveta ndjoka yi li po, tayi ithanwa Income Tax Act (Okatendo oka-5) otayi pula kehe omuntu nenge ongeshefa ndjoka ya mona iiyemo kehe komumvo gwiifendela yi kale ya futa iifuta yiiyemo yawo. Okatendo haka inaka ninga ondjoolola pokati kongeshefa ya mbelewapalekwa naandjoka inaayi mbelewapalekwa. Yo itayi ningi natango ondjoolola pokati kongeshefa yOmunamibia nongeshefa yomukwiilongo. Ngele tashi ya koohandimwe, oveta oya tula po omuthika gwiiyemo mbyoka tayi gandja iifendela, uuna wu na iiyemo ya adha pooN$ 50 000 komumvo op oho fendele. Nonando ongawo, oveta natango ohayi pitike ku ze oomwaalu dhiimaliwa dhontumba manga okufendela kwoye inaaku yalulwa.

Etamekelo lyokufuta okwa kwatela mo wo oongeshafa inaadhi mbelewapalekwa. Oshitilithi okudhiladhila noshi li ekayulonyanga lyoveta yiifendela yiiyemo okutegelela omulandu gwiiyemo ngoka tagu longo muuyuuki nuuthikepamwe gu hupithe ko aantu yamwe ye na iiyemo ya faathana nayakwawo mboka taya futu iifendela molwa oshikondo nenge moka haya longo. Onstapo yiifendela otayi kwandjangela noonkatu dhiiyemo, noveta yiifendela oya fatulula oonkatu ndhoka dhi na okufendela.

Iiyemo ohaya zi moonzo dha yooloka nokutulwa moongundu ongapambelewa nenge tayi zi momangeshefelo gaa li pambelewa kasha na oshilonga ngele tashi ya kokufuta iifendela. Oongeshefa dhaa li pambelewa ndhoka dha tumbulwa mokafo ketu odha tulwa mo ashike onga oshuulikitho, na inashi ngambekelwa ashike momaludhi goongeshefa ndhoka dha tumbulwa. Endhilaadhilo olyo ku hila oshigwanana shi taambe ko kutya kehe omuntu nenge ongeshefa tayi mono iiyemo ya adha ondondo yokufuta iifendela nena oyi na oku iyutha kooveta dhokufuta iifendela yepangelo noku ishangitha opo yi fute iifendela yepangelo. Natu tale nando okumonashilonga ta longo mepangelo nenge mehangano lyopaumwene ta kwata oshimaliwa shoN$8 000 komwedhi noha futu iifendela ye ngaashi osho shi na okukala, mu yeleka nduno nomuntu ha panda nokwoopaleka omafufu nomitse dhaantu ta mono oshimaliwa shi thike poN$60 000 komwedhi ashike ita futu iifendela. Oompango dhiifendela odhi li kombinga yuuthikepamwe nuuyuuki. Otatu indile aantu ayehe mboka ye na iiyemo ya gwana okufuta iifendela ya kale ye na uukwashili noku iyutha kooveta dhiifendela yepangelo. Tse natango tatu tala nkene taku kandulwa po aalondi yoshali mboka ye na okufuta iifendela, ashike ohaye yi henuka nonando taya tsikile nokulongitha omayakulo gwoshigwana ngaashi oopate, oosikola niipangelo mbyoka hayi futwa kaantu yalwe mboka haya mono iiyemo ngayawo.

Monkambadhala yoku adha uuthikepamwe nuuyuuki momulandu gwokufuta iifendela, omasiku ngaka otwa kutha omikalo omipe ngaashi okusinana onkalo yomuntu, okusinana omahangano omanene mwa kwatelwa oomina nomahangano goohi ku kwashilipalekwe kutya iifendela yepangelo otayi iyuthwa kuyo koohandimwe, koongeshefa nomahangano. Shika otashi ningilwa aantu ayehe nenge omahangano gi inyolitha naangoka inaaga inyolithwa na itaku ka talika nando kuukwashigwana. Itatu ka sholola nando mushika. Okwaa ishangitha itaku gamene nando ogumwe koshinakugwanithwa shiifendela, noshi li ekayulonyanga nokuli lyoveta ndjika. Oonkambadhala ndhika odha eta iizemo iiwanawa, moka mwa gongelwa oshimaliwa osho wo oku eta aafuti yiifendela ya kale oyendji. Oonkambadhala ndhika odha kwatela mo oshikonga tashi ithanwa Operation Sunrise, shoka sha tala neho kwaamboka itaaya futu iifendela omanga ye na okukala ya futa.

Sigo oompaka, oongeshefa oonshona nodhopokati dhi li momake gaakwiilongo dhi li 381, ndhoka tadhi longo momangeshefelo ngaashi okulanditha oohauto, oongodhi dhopeke, oowili, iizalomwa odha li dha talelwa po moshilongo ashihe moshikonga shoOperation Sunrise. Ongoshizemo, aafuti yiifendela aape ye li 217 oya li ya shangithwa, noshimaliwa shi thike poomiiona N$50 osha li sha gongelwa. Nandi longithe ompito ndjika oku indila ayehe mboka ya gwana okufendela ya ninge oshilage nombelewa yomutaambiko gwiiniwe miitopolwa yontumba moshilongo opo yi ishangithe. Otandi indile wo aafuti ayehe yiifendela yepangelo yu udhithe oofooloma dhawo mbala ngaashi tashi vulika yo ya ete wo iiyemo yawo puuwayela.

Uuministeli wEmona osho wo omutaambiko gwiiniwe itatu ka sholola nando moonkambadhala dhetu okukwashilipaleka kutya ooveta dhokufuta iifendela otadhi iyuthwa kudho. Otatu ka gongela uuyelele awuhe, mwa kwatelwa mboka tatu ka adha pomahala galwe ga gwedhwa po opo tu kwashilipaleke kutya oshinakugwanithwa shetu otatu shi tula miilonga pwaa na okatongotongo kontumba.
Ondi inekela uuyelele mbuka otawu ka kwathela mokufatulula omahilathano gamwepo ngoka ga painda oshinima shika.
• Calle Schlettwein oye ominista yemona moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here