Omunongononi Omunamibia ta sinaasina nkene oonamuundulonyata taya dhana onkandangala momudhingoloko

0
131
Heather Nependa, omunongononi Omunamibia ngoka ta ningi omapekaapeko kombinga yooamuundulanyata nankeen taya gumu omudhingoloko gwaNamibia.

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Omunongononi Omunamibia nekwathelo lyoNedbank okupitila moshiketha shawo shoNedbank Go Green Fund ota konaakona elunduluko lyonkalo yombepo moNamibia okupitila mesinanano lyokapuka taka ithanwa amuundulanyata, mboka wa lunduluka nowu li ngashingeyi tawu kwatekeka, nonandoo inawu simanekwa kaatonateli yomudhingoloko.

Omuwiliki gwopolojeka ndjika Heather Nependa, ngoka ti ilongele onzapo yopombanda yondondo yoMasters mokusinana uupuka (Masters in Entomology) koUnivesrsiti yaStellenbosch okwa fatula nkene amuundula e li okapuka oka ulikithi komalunduluko ogendji ge na oshilonga, notaka vulu okukwathela Aanamibia yu uve ko hwepo omashongo ngoka ga taalela nale omudhingoloko gwetu, ngoka gu li nale menkundipalo omolwa elunduluko lyonkalo yombepo.

Okwa ti nonando aantu oyendjii ye na nale uunye nooamuundula omolwa omatompelo ge li polweela, uupuka mbuka owu na okukala wa simanekwa nokutaambwa ko omolwa edhanonkandangala lwawo moshimpungu shuundjolowele noshipewa shawo shokukwathela aanongononi ya yamukule omapulo ga simana.

“Nonando okukala kuupuka mbuka otaku limbilike notaku eta uugelele kashona, iilonga mbyoka hawu longo oyi na oshilonga noonkondo momudhingoloko.”

Ta gwedha ko kutya Nedbank Go Green Funding oya li eyambidhidho kopolojeka ndjoka aantu aashona ya li ya hala oku ipyakidhila nayo.
“Oshidhigu okumona omakwatho gwopashimaliwa gwopolojeka ngandjika, ndjoka yaa na omaludhi giinamwenyo ngoka taga hili noge holike, ashike molwaNedbank Go Green Fund neuvaneko lyawo lyeyambulepo, ekalekopo negameno lyomudhingoloko, onda mono eyambidhidho.”
Metonatelo lyaalongi ye koshikondo shuupuka, okwa tokola a gandje eitulomo lye mooamuundula omolwa ekwatathano lyawo nomaludhi galwe giinamwenyo ogendji osho wo nomomudhingoloko ngoka gu na iihwa noomwiidhi.
“Owu li hawu yamukula konkalo yomudhingoloko nohawu gumwa noonkondo komaludhi osho wo kethito lyiimeno, osho wo ishewe koonzo dhonyata.”

Shika osha hala okutya ohawu gandja endhindhiliko lyongushu yehala osho wo nkene elunduluko lyomudhingoloko tali gumu onkalo yokukala pehala mpoka. Sha gwedhwa po shin a oshilonga osho elunduluko lyomaludhi gawo nuuwindji wawo otawu vulu okuguma onkalo yuundjolowele momudhingoloko, shoka tashi halutha,” Nependa ta ti.

Kakele kokumetitha shoka tashi holoka po molwelunduluko lyonkalo yombepo, okusinanana ooamuundula nasho omukalo omwaanawa okutala ngele oonkambadhala dhokukaleka po nokutonatela omudhingoloko otadhi longo tuu.

“Kehe esiku iinamwenyo ohayi pititha onyata ndjoka yi thike pomeya ngoka taga gu kewo lyomeya lyaVictoria Falls, sha hala okutya ngele opwa kala pwaa na ooamuundula, nena evi alihe otali kala ashike lyi li kohi yonyata. Kakele koku opaleka onyata ndjika, iilonga yuupuka mbuka oyi na oshilonga sha simana momudhingoloko,” Nependa ta ti.

Iilonga yotango yaamuundula oku andjagakaneka oontanga noombuto, shoka tashi kwashilipaleke iikulya yiinamweno yilwe yi mene. Edhanonkandangala lyooamuundula moku andjagakaneka oontanga oshinima sha simana, Nependa ta ti.

Onyata oyi na wo oonzo odhindji, ndhoka uuna dha fumvikwa kooamuundula, hadhi kala uushosho wevi mboka hawu kokitha iimeno nawa. Nependa okwa li u ulike komapekaapeko gopethimbo ndika ga li ga ningwa koUnited Kingdom moka ya li ya tala ongushu yiilonga yooamuundula okuwapaleka uulithilo nokugandja uushosho kevi, nomapekaapeko ngaka oga mono kutya iilonga mbika oyi na ongushu yi thike poomiliona 370 moopounda dhaBritain omumvo kehe.

MoAfrica, otamu popiwa mu na omaludhi ge li 5 700. “Shoka shi li tashi kumitha osho shika kutya oye hole onyata,” Nependa ta ti.
Ompumba yimwe yondjamba otayi vulu okuhila ooamuundula ye li 4000 muule ashike wominute 15.
Ooamuundula ohaya longo pamikalo dhi li ndatu.

Ooamuundulanyata yaangongi ohaya ngongo onyata mokatanga noku ka undula po mpoka pe na onyata, hoka haya fumvike nokonima omo haya ka valela omayi gawo.

Aaniilambo ohaya nukile ashike monyata, olundji ye li moongundu dhaalumentu naakiintu nokumbuthula nokufula oshilambo kohi yonyata hoka. Amuundula ngoka omukiintu oha kala nduno mokalambo hoka, ta mbyangaambyanga onyata ndjoka tayi tutwa kwaangoka omulumentu.
Aanegumbo ooamuundula mboka haya imonene olukalwa lwawo monyata. Oamuundula yoludhi nduka mboka aakiintu omo haya valele omayi gawo moka nangele ga tenduka, uuamuundulagona ohawa inyangusha po iikulya mbyoka ye ya kalela
Opoloyeka yaNependa, ndjoka tayi ithanwa ‘Dung beetles as indicators of ecological disturbance in Namibia across a resource and land use ingredient’ otayi lalakanene oku ulika esimano lyomudhingoloko gwetu nangele ogwa piyaganekwa oshinima shimwe otashi vulu oku eta uupyakadhi kaaNamibia ayehe.

Opo ku monike omayamukulo ngoka, opoloyeka otayi tula koshiyelekitho omikalo dhelongitho lyevi dha lunduluka, shoka tashi pula kuyelekanithwe evi lyi li pawushitwe naandyoka lya ningilwa omalunduluko ogendji ngaashi oofaalama, moka tamu konaakonwa omaludhi nomwaalu gwooamuundula.

Pehala mpoka pe na omaludhi ogendji otashi ulike omudhingoloko gu li nawa okuyelekanitha mpoka pe na omaludhi omashona gooamuundula.
“MoNedbank omu na etsokumwe lyokuyambidhidha oonkambadhala dhi na sha nomudhingoloko, ngaashi oGo Green Fund. “Ekwatathano pokati komudhingoloko neliko itayi tompathana naana unene ngaashi shi itaalwa koyendji. MoNedbank elalakano lyetu enene okuyambulapo ekalekopo, sho osho wu wete oopolojeka ngaashi dhooamuundula dha simana noonkondo.” Osho Gernot de Klerk, ngoka e li omukuluntu gwomakwatakanitho a li a popi.

Sigo onena, ope na ashike omapekaapeko omashona kombinga yooamuundula osho wo iilonga yawo, omaludhi nomudhingoloko ga ningwa moNamibia, onkene iilonga yaNependa oya Tameka nale nokugwedha ko kuunongo mbuka kombinga yuupuka mbuka moNamibia.
Sho taku ningwa omalolelo, okwa monika wo omaludhi galwe gwooamuundula ngoka kwa li kwi itaalwa kutya kage mo moNamibia, shoka sha gwedha ko kuunongo womadhina gwooamuundula momudhingoloko gwaAfrica gwokuumbugantu.
Okwa gwedha ko kutya sigo oompaka iizemo ye yopoloyeka ndjoka ya kwashilipalekwa koNedbank Go Green oyu ulike ekanitho lyomaludhi galwe gooamuundula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here