Valumenhu oshike hano twa handuka?

0
141

Omadipao nomahepeko opamadilaadilo taa ningilwa ovakainhu voshiwana shetu okuli efano tali ulike oshiwana shina eenghedi da nyonauka, nehandu linene mokati kovalumenhu voshiwana shetu. Etitatu loshivike eshi, okaana kokakadona keedula ashike 23 oka dipawa komulumenhu, oo kakele kokukala omulumenhu wako kwali, oku li yoo omupolifi.

Ovalumenhu vetu voshiwana shetu ova nyengwa okulinhumbata nokukala monghalo ya nyika eudo nai va ngungumana, noku tula omadilaadilo avo ponhele.

Otashi dulika shili omunhu a kale a kengelelwa ile a kufwa omaliko aye pamukalo mwii, ashike edipao ile elikofolomwenyo kaishi enyamukulo.

Ashike opo onghalo yatya ngaha i longwe nayo, oya pumbwa okupangelwa ketitindi. Hano melongo lounona omwa pumbwa okuwedwa oshilongwa ile oshileshwa shosocial intelligence, nande osha wedwa moshilongwa shosocial study.

Eshi osha pumbwa okulongwa okudja ashike mondodo yotete fiyo oya xuuninwa. Oo oo ashike omukalo tau dulu okulongifwa mokulonga oshiwana shi lundulule omalihumbato ngeenge she li hange monghalo ita i nyakula.

Oinima aishe ei ota i ulike ashike kutya oshiwana shetu, unene tuu ovalumenhu Ovanamibia ove na ehandu linene meemwenyo davo, nova tala ko ehepeko ile edipao olo enyamukulo nekandule po loupyakadi noka ve na ounongo wokupongolola oinima yopanghalafano.
Omalihumbato ovalumenhu voshiwana shetu mokunyamukula koinima vei ningilwa ina ve i panda, otaa ulike kutya Namibia okuna omwaka yokudeula nokulonga oshiwana nghene shi na okukala shi na ounongo wokuli humbata ngeenge sheli hanga momaudjuu ile ngee sheli hanga sha taalela oinima ina shi i hafela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here