Ewuliko lyoonguwo dhonale moshilando lya li lya kwata miiyi

0
20

Pinehas Nakaziko

WINDHOEK – Ezalo neuliko lyoonguwo dhoshikulu shonale olya endele nawa moshilando ehuliloshiwike lya zi ko, sho engathithi lyaantu oyendji moshilongo lya li lya holoka noku ulika oonguwo dhawo ndhoka dha kala nale mookofa.
Oshiindingili shika osha li sha nana engathithi enene, pamwe noongalo ndhoka dhoshikulu shonale dha li tadhi ndaaniswa kamana kandongo, nosha li sha dhanenwa po The Garden Inn moshilando.

Shika oshituthi shotango sha li sha totwa po kaanyasha yomoshilongo nelalakano okudhimbulukwa omathimbo gonale, nankene aantu ya li haya zala omathimbo ngeyaka.

Kakele ashike kwaashoka, opwa li ishewe aatotipo yomizalomwa dhonale ngaashi Rahab Inghalwa, ngoka a li ta ulike ehangano lye lyoonguwo dhoRavenda Posh, ndyoka lyi na omizalo ndha longwa moLondon. Inghalwa okwa ti elalakano okutaandelitha opo Aanamibia ya kale ye shi okuzala, yo ya monike nawa moonguwo kutya nee oondhoka dhoshikulu shonale.

Opwa li ishewe pe na aamati naakadhona taya ulike oonguwo dhoshikulu shonale, hadhi landithwa mositola yoGweri Vintage Shop. Lox Vintage Guru ngoka e li ha nduluka oonguwo dhoshikulu shonale naye okwa li a holoka oku ulika oonguwo dhe dhoVintage. Peuliko ndika opwa li tapu adhika ongundu yooDJ yoAfroberries, ndyoka ya li tayi dhana oongalo ndhoka tadhi endele pamwe noshituthi shika.

Aamati mboka yongundu yoAma Daz Floor, ye shiwike haya zala oonguwo dhonale nayo oya li ya holoka poshiindingili shika, yo ya ulike shoka sha kala mookofa dhawo. Chichila, DJ Kiki naDJ Roxy nayo oya li taya ulike uunongo wawo onga ooDJ dha dhenga mbanda. Kiiyolitha okwa li ku na Llyod, ngoka oye a li ta mwenyeke niiyolitha ye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here