Iifuta yepangelo okuza koshikondo shaa li pambelewa moNamibia osha simana tuu?

0
14

Dr Daniel F Nyaungwa

Uuministeli wemona owa lopotwa tawu tseyitha kutya otawu ka tameka okufutitha aalindithi yopomatala, aalandithi naangeshefa aashona shona, iifendela yokomumvo. Aalandithi yopomatala naalandithi aashona moNamibia oya kwatela mo oongeshefa odhindjidhindji oonshona ngaashi uukululilo, oosalona, aahingi yootaksi noombetsa, aalandithi yomabanana, omahapula, iihape, omalemuna momatala, kohi yomiti, kooha dhoopate, aafikili, aatungi, aatulimo yuutiyelesa, oondingosho, omashina, aalandithi yuupaana nayalwe oyendji.

Efatululo lyoshikondo shaa li pambelewa ohali patanwa kaalongwantu olundji. Opo shi ninge oshipu, otatu li fatulula kutya omangeshefelo ngoka inaaga nyolithwa opo ga gwedhele kiiyemo yomoshilongo nenge omangeshefelo ngoka inaaga ishangitha nUuministeli wIipindi nIikwafaambulika, Social Security Commission, Uuministeli wEmona, Affirmative Action nonkene ihaya futu iifendela yepangelo yokomumvo.

MoNamibia, oshikondo shaa li pambelewa osha simana noonkondo oshoka otashi gandja iilonga kaantu taku tengenekwa ye li 150 000, shoka tashi gandja oopelesenda 12 kongushu yiilongomwa nomayakulo gokomumvo moshilongo. Iinima mbyoka hayi futwa kepangelo oya pitilila iiyemo yepangelo noopelesenda 30 momikokomoko gdhomimvo dhoshimaliwa ndhoka twa zi. Omukalo ngoka taya vulu okukandula po eyooloko ndika okugwedhela iifuta yepangelo moka taya tamununa onete yiifuta mbyoka. Epangelo ohali gongele iifuta mbika molwomatompelo ge li gatatu, okugandja iiyemo kepangelo, okutopulula iiyemo okuza kaayamba mokuya kaathigona osho wo okuyanda ekanitho lyiiyemo okupitila mwaashoka miifuta yiinima mbyoka ya talika ko ya nika oshiponga ngaashi omakaya niikolitha.

Ngele epangelo lyaNamibia olya tokola okuya komeho nokutaamba iifuta okuza koshikondo shaa li pambelewa, shika otashi ke ya nomashongo ogendji. Shotango, uukululilo, aahingi yootaksi noombetatsa noongeshefa odhindji ndhika ohadhi longo noshimaliwa koomuma, nodhindji kadhi na uumbo womangeshefelo koombaanga. Oshitiyali, oongeshefa ndhika kadhi na omishangwa kombinga yiiyemo yawo, shoka oshinima sha pumbiwa opo ku vule okuningwa omayalulo giifuta yepangelo. Oshititatu, kape na omusholondondo gwoongeshefa dhomoshikondo shika ngaashi oosalona nuukululilo, nonando ootaksi noombetsa dha shangithwa.

Oshitine, oshidhigu okutula oongeshefa ndhika muukololo wiifuta nokutya ashike kehe ongeshefa ndjoka hayi mono iiyemo yi vule pooN$50 000 nayi fute inashi gwana. Natango, aanangeshefa oyendji yomoshikondo shika kaye uvite ko yo ihaya taambako etompelo lyokufuta iifuta yepangelo oshoka epangelo olya ndopa okuyambidhidha oshikondo shika. Ope na wo uudhigu nomashongo okudhimbulula nokuulika omahala gomalukalwa gaafuti yoompale mboka ye li mo moshikondo shika oshoka oyendji ohaya zi momalukanda gaa na uuyelele mbuka.

Okuthikitha pamwe iiyemo yiifuta yepangelo oshidhigu oshoka otashi vulika shi ka kale oshinima shi na ondilo okugongela iiyemo shi vulithe iiyemo mbyoka tayi lalakanenwa. Hugunina, omukalo gwokugongela iifuta yepangelo gwopaife ogwa longwa nelalakano lyoshikondo shoka shi li pambelewa moka aantu taya iyutha yoyene kiifuta mbika nofutitha oshikondo shoka shaa li pambelewa iifuta mbika oshi na okupula omukalo omupe.

Nonando ongawo epangelo otali vulu okulongitha omikalo dhi ili dhokufutitha iifuta mbika. Otali vulu okulongitha omukalo gwokufuta iifuta mbika meukililo, ndjoka ya kwatela mo okukonakona omwaalu gwoveenisa gu li pevi notagu gwedhelwa omumvo kehe.
Omukalo omutiyali, okutala kiilonga miimpungu yi ili. Shika otashi ka pula omaludhi giilonga ga tulwe muungundu ngaashi aalongi yiilonga yokomake, uunkulungu, moka iifuta ya tulwa po nale tayi futwa. Epangelo otali gandja wo omukalo moka iifuta tayi tengenekwa shi ikwatelelelwa kiinima yontumba mbyoka yi wetike.

Iinima ngaashi uunene wongeshefa, omatungo, omwaalu nuunongo waaniilonga, olusheno nomeya osho wo omayakulo ngoka ongeshefa tayi vulu okugandja ngaashi, omahala gokulila, oondunda dhoshinanena dhokulala, omwaalu gwiipundi momahauto gokufelefula nosho tuu.
Nepangelo otali vulu okulongitha omahangano gaaniilonga onga ogo aataambiko yiifuta ngaashi ehangano lyootaksi oshoka omahangano ngaka oge na uuyelele wiilyo yawo notaya vulu okugongela iifuta mbika nuupu.

Oshikondo shopambelewa moNamibia otashi ende tashi shonopala manga shoka shaa shi shopambelewa tashi koko tashi endelele. Ekutho miilonga lyaaniilonga moshikondo shoomina noohi otashi ulike tashi ka kokitha oshikondo shaa shi shopambelewa natango. Shimwe shomiifo shanga kombinga yolopota yoAfrica Development Bank yedhina ‘Okutaambako Aalandithio Ashona moAfrika’ oya mono kutya oshikondo shaa shi shopambelewa otashi gandja konyala oopelesenda 55 dhongushu yiiyemo yomoshilongo osho wo oopelesenda 80 dhaaniilonga.

Omuyambidhidhi kamana gwongushu yiiyemo moomvuola oonshona tadhi ya otashi vulika a kale oshikondo shaa shi shopambelewa.
Onkene otashi opala okutala koshikondo shika shi tameke ookufendela iifuta yepangelo shi ikolelela kompumbwe yepangelo lyiiyemo yalyo. Epangelo olya pumbwa natango okugongela iiyemo ya gwana okutunga oosikola, oopate, oontopa, okufuta openzela yaakulupe, iipangelo.

Onkene oshi li mondjila lela epangelo lyi tale oshikondo shika oshoka natango ope na mboka haya mono uuwanawa oshali ngaashi elongo lyoshali, iipangelo yepangelo noosikola ashike ihaya futu iifuta mbika.

Onkene naya gandje mokambale kongalo yepangelo. Ngashingeyi, oopelesenda 10 dhaantu ohadhi futu iifuta yepangelo oopelesnada 90.
Nangele oshikondo shaa shi shopapangelo itashi futu, oshi wetike pwaa na uuyuki kwaashoka shepangelo, shoka hashi ya kutha omukumo. Shoka osha hala okutya omahangano ngoka omanene nomayamba otaga gu omukumo gwokufendela iifuta yepangelo shoka tashi eta iiyemo iishona moshiketha shepangelo. Onkene uuna oshikondo shaa shi shopambelewa sha tameke okufuta, otashi ka tamununa onete yiifuta yepangelo notashi ka kumika ku mbelewapaleke oshikondo shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here