Inatu longitheni omuthigululwakalo tu yugeni aaselekadhi noothigwa

0
115

Ethimbo nethimbo aakiintu oya kala nokuyugwa iinima medhina lyuuthiga, okuthindilwa kongudhi, okuningwa onyanya, nziyanziya konima yeso lyaasamane yawo. Olundji shika ohashi holoka medhina lyomuthigululwakalo ashike mbuka uulunga ashike wowene, moka omuselekadhi haya yugwa omaliko gawo ngoka ya longa nuudhigu kaakwanezimo yanakusa. Shika osha puka. Ooveta dhaNamibia odha yela ngele tashi ya koshinima shika, kutya hela tuu omusamane nomukulukadhi ya hokanathana omaliko ge li mumwe, omukulukadhi nuunona oyo ye na okuthigulula po iinima yomusamane.Ashike medhina lyomuthigululwakalo, shampa tuu omusamane a fumvikwa, aakwanezimo yomusamane ohaya ithana oshigongi moka haya itopolele omaliko. Aalumentu mboka ye na oondunge moofamili otaya kutha mo nokuli noohauto dhondilo nomagumbo, nangele ope na ongeshefa, nayo ongohela.

Otwa tegelela ngiini omukulukadhi nuunona ya hupe? Oshinima shimwe ngele omusamane okwa fatula lela metestamende kutya iinima ye otayi ka thigululwa ngiini, ashike okukutha po ashike omaliko pomukulukadhi nuunona kashi li mondjila. Onkene otashi vulika ethimbo lyi kale lya thikana kutya tse Aawambo, tu talulule omithigululwakalo dhetu dhimwe tu tale nkene tadhi vulu okulunduluka. Shika itashi ti omithigululwakalo nadhi ekelwehi, aawoo, ashike inadhi longithwa okukutha po uuhupilo waaselekadhi naanona. Itashi vulu okukala shi li mondjila, omuthigululwakalo ngoka tagu longithwa okuthiga omuselekadhi noothigwa pomutenya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here