Waa kambadhala ku sindi

0
61

Maria Namupala

ONIIPA – Aagundjuka moshitayingerki sha Auala oyiimanga epala lyondjamba moku gongela oshimaliwa ya kwathele ayehe mboka yena ehalo lyokwiilonga kiiputudhilo yopombanda, kakele kayena oshimaliwa shokwiilongitha.

Opoloyeka ndjika yokugongela oshimaliwa oyali ya tulwa miilonga mo 2015, konima sho ya mono shoopala opo ya kwathathane, nokuhumitha komeho oonkalamwenyo dhawo. Moonkundathana nomuwiliki goshitayingerki shoka Esther Sakaria, okwa yelitha kutya oshitayi shawo oshina omagongalo gahetatu, naagehe ohaga kutha ombinga miinyangadhalwa ya pamba aagundjuka.

“Ondali nda pendulilwa omadhiladhilo opo ndu totepo oshiketha shokugongela oshimaliwa pamikalo odhindji, ndatala konkalo yokwaahena iilonga mokati kaagundjuka, nokompumbwe yposhimaliwa shokwiihumitha komeho, molwaashoka aagundjuka oyo aaleli yokomongula otwa pumbwa okupungula muyo, yo ya vule yeete omahumokomeho ga pumbiwa moshilongo shetu,” Sakaria ta thamuna ndhoka.
Aagundjuka mbaka ohaya longekidha iinyangadhalwa ya yooloka mono taya gongele ya gwedhe pokashona kawo hoka yenapo, olundji ohaya kwatha mokulonga iilonga momagumbo yo taya pewa okashona ya pungule moshiketha shawo.

Sakaria tati ngaashingeyi oshiketha osha kwathela aagundjuka taya ihilile po20, mboka yamwe ya mana nale omailongo gawo, ohaya inyolitha kiiputudhilo unene yopaungomba ngaashi KAYEC,COSDEC, NAMCOL okuhwepopaleka iilongwa yawo, na yilwe woo oyindji.
Yamwe yomuyo ohayiilongele ookoosa ngaashi okuteleka, okuhondja, okupangela, okufikila, naadhihe ndhoka dha nika uungomba. “Otashi yemateka okutala omwaalu gwaagundjuka mboka yaana iilonga tagu indjipala, yo noompito dhokuhwepopeka iizeko odha pumbwa, gonale okwa tile waa kambadhala ku sindi, nongele tse aagundjuka itatu kuthako oongaku tse yene, otatu tege uudhila tatu kotha, tatu iyadha oshilongo shetu shaana aagundjuka yena oonkalamwenyo dha yela,” ta popi ngaaka.

Tati opo ya pondole mwaayihe aagundjuka oya pumbwa okwiimanga kumwe, yo taya longo muukumwe okwoopaleka oonkalamwenyo dhawo, yo ya kale aagundjuka yena ongushu moshigwana, taya vulu okwiithikamenapo kuyo yene.

Okwa pandula aagundjuka sho aluhe haya ulike eitulemo lyawo miinyangadhalwa mbyoka haya ningi, nokugongala poongundu dhomalwiimbo nopiigongi mpoka haya tsakanene aluhe nokwiikunda iikundathanwa mbyoka tayi tungu.

Omolwa woo omashongo ngoka ga taalela oshiputudhilo shoPaulinum shoka hashi dheula nokundungika aasita tashi nana nuudhigu kombinga yokufuta omeya nolusheno, naagundjuka mbaka oya tokola opo woo ya yambidhidhe, moku gongela natango oshimaliwa, opo ya kwathele moshikumungu shoka, sho oshiputudhilo shi tsikile okundungika nokunongeka aasita ya gwana.

Fillemon Shinana gumwe gomwaamboka ya tyapula uuwanawa okuza moshiketha shoka, okwati okwiilongela okoosa yopaungomba nongaashingeyi, okwa mana nokwa tegelela a gandjesha moshigwana.

Okwa hokolola kutya okwa kala eli mompumbwe onene yoshimaliwa opo a vule ya ka konge uunongo wumwe komandiki gopaungomba, tati oshimaliwa shoka a pewa osha ninga eyooloko nomalunduluko omanene moonkalamwenyo dhawo.

Shinana okwatsu aagundjuka ooyakwawo ya longithe ompito manga pepi yo ya lundulule oonkalamwenyo dhawo, molwaashoka odhili momake gawo yene. Okwa pandula sho aagundjuka yiimanga kumwe mokwoopaleka noku hwepopeka oonkalamwenyo dhawo, tiindile aagundjuka ooyakwawo ya kutheko iiholelwa iiwanawa.

Aagundhika oyendji oyiiyadha yeli momagumbo ya kalela aakuluntu omolwa ompumbwe yopainiwe, naashika Shinana okwati moshitayingerki shawo oshaadha ehulilo, notaye shi pandulile omuwiliki gwawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here