Aalandithi ya lombwelwa ya tembuke

0
45

Loide Jason

WINDHOEK- Aalandithi yomomapandaanda mboka haya landithile pehala hali ithanwa Stop n Shop mOkuryangava moKatutura komeho gwoositola osho ya tembudhwa po kelelo lyondoolopa nonande natango oya ndjika oonyala mevi kutya halakwa.
Mbaka oya li ya yi moonkundathana oshiwike shika kutya otaya ka lundululwa po mpoka taya landithile opo ya ka landithile kohemo gwokapangelo hoka ke li popepi nehala ndyoka.

Ashike aalandithi oya popi kutya shika itaya tsu kumwe nasho oshoka pehala mpoka taya tulwa oya li ya tulwa po nale ihe inaya mona aalandi niilandithomwa oya li ya yonuka po thilu.

Oonkundathana ndhika odha li dhi li pokati ka kansela gwoshikandjohogololo shaTobias Hainyeko nelelolyondoolopa lyaWindhoek oshowo aalandithi mbaka.

Nonando kansela Christopher Likuwa okwa koleke kutya aalandithi mbaka oya lombwelwa ya shune hoka, aalandithi oyati shika itaye shi ningi nande.

Aalandithi mboka ya popi naKundana oya hokolola kutya kansela oye tuu ngoka a hala aantu ya shune hoka ka ku na omayendelo gaalandithi naye woo okwa li omulandithi gwaampoka .

“Likuwa naye woo okwa li omulandithi mpa. Gumwe gwomutse mboka yali haya landithile mpaka taya tindi okutembudhwa po mpaka oshoka opo ashike pu na aalandi oyendji . Ihe ngashingeyi oye a hala tu ka landithile mpoka ye mwene ina hala okulandithila sho a li miipindi yoludhi nduka,” osho gumwe gwomaalandithi mbaka a hokolola nongeyo.

Ihe kansela okwa ti kutya elelo lyondoolopa oli li lyi ipyakidhila nokugandja oombapila opo aantu mboka ya kale ya thiga po ehala ndyoka ya ka landithile pehala ndyoka lyi li komeho gokapangelo hoka.

Kundana omwedhi gwa zi ko okwa li a kundaneke nkene opolisi yelelo lyondoolopa yaWindheok ya tidha aalandithi mbaka nokutilahi iilandithomwa yawo oshoka otaya landithile pehala mpoka inaya pitikwa okulandithila .

Aalandithi oya li taya ipopile kutya mpoka opo wala pu na aalandi ye li nawa na itaya zi po mpoka.
“Ngame onda ninga onkambadhala okuya ko hoka uule womasiku ihe onda ninga omasiku tandi kanitha sho hasho elalakano. Onkene ngashingeyi otu na okugalukila mpaka opo tu vule okumona po sha oshoka opu na oositola nomaendelo gaantu oyendji shi vulithe koshipangelo,” osho omulandithi gumwe woo a hokolola ye ta lengaalenga ta tala ngele aapolisi otaya galuka omanga ina pakulula iinima ye mepakete a wape okulanditha.

Ashike mbaka oya li woo ya hokolola kutya shika ngashingeyi osha pa ookalyamupombo ompito yaandjuka opo ya yake po iinima yawo omanga yeli mondapo.

“Ethimbo limwe sho ngaa tatu tameke okutondauka dho oombudhi nadho otadhi matuka niinima yetu onkene nduno oshinima osha ninga ngaa nee ashike oshimbwilikita ,” osho ya hokolola ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here