Ethigathano lyoBasketball lyo 3×3 lya enda nawa monooli

0
13

Shipi Elago

Ongwediva – Olweendo lwokutala ngoka ta ka kalela po Namibia kethigathano lyoLinons Cup Basketball lyopayigwana koBotswana olwa li lwa pandeke ehuliloshiwike lya zi le ko monooli sho oosipana dhaadhani ye li ya tatu dha li dha nikathana komakombo oku tala kutya olye omukwaniilwa gwokatanga haka monooli.

Oosipana 28 odha li dha kutha ombinga moka dha li dha topolwa moongundu shi ikwatelela komimvo dhaadhani.
Oongundu dhoosipana dhaamati yokohi yoomvula 18 odho dha li ookalolo mwene gwetsali oshoka odho dhi li tadhi ningi waa kambadhala ku sindi dhi tale ngele otadhi mono iitsa ya gwana dhi ka kalele po Namibia kuudhano woLions Cup.

Ongwediva Basketball School oya li ye shi holola kutya omadhewo ngoka haya mono pendiki lyoBasketball ka geshi gosima onkene oya li ya sindana po ethigathano lyo U13, omanga GT All Stars a li a sindana po U 15 yaamati.
Epapa lyo U 15 lyaakadhona olya li lya kuthwa po kOngwediva Basketball Extra.
Ganadores oye a sindana po epapa lyo U18 lyaakadhona omanga Arigato a li a sindana po U18 yaamati.
Kentucky Warriors oye a li a sindana po ekopi lyaadhani aakuluntu.

Uudhano mbuka owu li oshitopolwa shependule po lyuudhano woBasketball muuyuni unene tu miilongo mbyoka ya kala ethimbo nuule konima yesiga ngele ota shiya puudhano woBasketball.

Uudhano mbuka owuna ko natango olwetho lwumwe monooli ndoka olwo ta lu ka kala thimba yinongodhi mo ku potokonona ngoka ta ka kalela po onooli muudhano wa hugunina mboka ta wu ka kalako kOvenduka na owo ta wu ka totha mo enyakwa ndyoka ta li ka kalela po Namibia koBotwana.

Uudhano mbuka owa li wa kwashilipalekwa kehangano lya Coka Cola ndyoka lya li lya gandja omizile, uundini womeya oshow iikunwa yoonkondo mbyoka ya li ya halelkwa aadhani momukokomoko gwuudhano.

Uudhano woBasketball owu li wa yumuka po monooli konima show a li wa kana po konyala uule womimvo dhontumba na owali ashike ta wu adhikwa moosikola.

Onakuyiwa yuudhano mbuka monooli ota yi ulike omulilo omwaanawa na ngele ewiliko lyuudhano mbuka olya tsikila nuupenda nena uudhano mbuka owa tegelela ow wu ka kwiinine uudhano uukwawo monakuyiwa.
Ehangano ndyoka ha li lele okatanga haka omvula yaza ko olya li lya toto po endiki lyoBasketball mOshana ndyoka ha li nongeke aadhani aashona nuunongo woBasketball hashi ningwa konima dhootundiesiku kehe naashika oshi li ta shi ulike kutya onakuyiwa oyi li momake omawaanawa.

Uudhno mbuka owu li wow a tulwa okamongwa koshipandi shaayiyambo ya za kOndowishi mboka ye li moshilongo na oyo ye li ya kwatela oopolohalama dhika komeho.
Olwindji oha ya ende noosikola mOshana moka ha ya gandja omadhewo kuunona uushona pethimbo yena ootundi dhomadhwo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here