Iikundaneki oya simana mokulwitha lunga itapula -Mathe

0
24
Omukuluntuwiliki gwoNEPC, Dr Audrin Mathe, Ngoloneya gwaShikoto Henock Kankoshi, Omupeviminista gwOmayambulepo goondoolopa niitopolwa yokuushayi Derek Klazen nOmunashipundi gwOshikoto Samuel pOnayena. Efano: Obrein Simasiku

Obrein Simasiku

Onayena – Oshigwana oshi indilwa kaa shi taleko iikundaneki onga omutondi gwawo, ashike onga kuume kawo mokukondjitha okulunga nokwiitapula. Iikandaneki oyi na okudhana onkandangala mokukondjitha okudhengela ondhi peho, noolopota dhawo odha simana mokufala uuyelele moshigwana. Iikundaneki oyi li natango onga onzo yokudhimbulula iipotha yokudhengela ondhi peho moku ulikila aakalekipo yoveta mboka haya konaakona iipotha mbika nenge omahangano gepangelo ngoka taga vulu okuninga omakonaakono gawo gene.

Omukuluntuwiliki gwoNew Era Publication Corporation (NEPC) okwa li a thamuna ndhika pethimbo taku dhimbulukiwa esiku lyaAfrica lyokuandjagakaneka omayakulo ndyoka lya li lya tyapulwa mOnayena mEtitano.

Omundohotola Audrin Mathe okwa ti omisindalandu dhopaveta ndhoka tadhi gamene aatoolinkundana okutulilwamo iipotha nomapangulo giipundjamenye otadhi kwathele iikundaneki yi longe iilonga yawo.

“Nandi popye kutya nando pwaa na egameno, iikundaneki moNamibia oya lopota iipotha kokudhengela ondhi peho na inapu mangwa nando aatoolinkundna. Shika otashi ulike kutya epangelo olya simaneka uuthemba waantu ayehe moshilongo,” Mathe ta ti.
Ta gwedha po ishewe ta ti Namibia na pitithe mbala oveta ndjoka tayi ka gamena aantu mboka taya ka lopota uulingilingi, ta ti aantu mbaka olundji oyo oonzo dhaatoolinkundana taya lopota kombinga yokudhengela ondhi peho.

Ta gunu wo iikundaneki yi ikaleke kokule nokulunga nokwiitapula, ta ti omoolwa oondjambi oonshona moshimpungu shiikundaneki, ope na ompito nomashongo gokutambula oombumbo shoka tashi ka tula pevi onkambadhala yokukondjitha okulunga nokwiitapula.
“Shoka tatu hogolola tu shange naashoka tatu hogolola twaa shange oshi na mo sha monakuyiwa yoohandimwe osho wo momahangano. Onkene iikundaneki inayi longitha oonkondo dhawo pambambo mokulopota iinima mbyoka itaya vulu okukalela po,” Mathe ta ti.

“Kashi shi iilonga yiikundaneki yi tokole ngoka e na naangoka kee na ondjo mokulunga nokwiitapula. Uuna pwa ehamekwa uuntu womuntu itashi vulu okuthitikwa ashike kokatendo ke li mohuke ta ka gandja ombil,” ta popi ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here