Omapopyo gaDr Shikalepo gethindilokongudhi ogopamupya

0
344

Nahas Angula

Omundohotola Elock Shikalepo, moshinyolwa she kohi yoshipalanyolo ‘Etalelopo lyaMcHenry Venaani kosikola Emenya’, okwa tula aakwashigwana ayehe yomOnyaanya mokakola kamwe onga ye li konima nomadhiladhilo, aathigona momadhiladhilo, osho wo ye li koontundulu dhehumokomeho, yaa na elongo osho wo okulongitha iitya yilwe iiwinayi.

Ngele oshili kutya omundohotola Shikalepo okwa longa pEmanya Secondary School, oku shi kutya ongeleka yOnyaanya oyi na iilyo yi li 14 000. Aantu yomOnyaanya mboka ya li yi indike etalelopo lyomusimanekwa Venaani oya li aashona, inaya thika po ngiika nopethele.
Omundohotola Shikalepo, ngoka ti iyithana omulongwantu, okwa hogolola a talele aantu mokakola kamwe nomatukano ge a ukitha moshigwana ashihe shomOnyaanya. Ngele oyo aalongwantu tu na moNamibia mbaka, Kalunga hupitha aanasikola!

Molwoshigwana shi uve ko nawa, nandi pitikwe ndi gandje ehokololo lyEmanya. Osikola oya kala oomvula odhindji osikola yoondondo dhopevi nodhopokati. Aanasikola ohaya zi komagumbo. Oyendji yomuyo ohaya ende ookilometa ntano okuya nokuza kosikola. Uule woomvula odhindji, Emanya oya kala tayi welima miizemo yondondo onti-10.

Nonando pe na nale osikola yi na omuhandjo, Osekundesikola Uukule ndjoka yi li popepi nEmanya, aanambelewa yelongo moshikoto oya li ya tokola ya gwedhele Emanya noku ya pa ondondo onti-12 Otashi vulika pwa li pwaa na omalongekidho ga gwana.
Otashi vulika aalongi mboka ya li haya longo ondondo 1 sigo onti-10 oyo ya longithwa okulonga ondondo onti-11 no 12. Ongulumambo noolabola otadhi vulu okukala inaadhi gwana. Otwa li nonkalo ya faathana noHans Daniel Namuhuja popepi nOniipa, ndjoka nayo wo ya li ya pewa ondondo onti-12 methimbo efupi lya piti.

Oya kala niizemo ya nkundipala ponkatu yondondo onti-12. Etimaumbwile olyo ndika kutya oya hwepopala. Oosikola ndhoka dha pewa ondondo 12 ohadhi palamene aluhe uudhigu petameko. Nethimbo opo ihe hadhi ka pula nawa komeho kashona nakashona.
Ngaashi tashi popiwa komundohotola Shikalepo kutya Onyaanya oyi li kuunyegenye wehumokomeho, shika kasha na uushili. Omudhingoloko gwaNyaanya ogwa tseyika nawa mokwiiyambulapo gwogwene. Ngele omundohotola Shikalepo omukelesiti, otandi mu hiya kongeleka kOnyaanya.

Ota ka tyapula uuwanawa wometungo lyopashinanena. Ngele omundohotola Shikalepo oku na ohauto, oshitaasi ehala lyokunwetha omahooli opo li li pOnyaanya. Ngele otashi ya komangeshefelo, ota adha mo oWoerman Brock.
Oshini sho-ABC otashi mu pe uusila womahangu wa thithwa nawa.

Mongashingeyi ope na oshitaasi sholusheno lwoonte dhoketango tashi tungwa popepi nOkatope. Onyaanya oyi na ehumokomeho.
Eeno, aantu yomOnyaanya otaya vulu okukala ya kolonda paushitwe ngaashi osho tashi popiwa komundohotola Shikalepo. Onyaanya oyi li oshitopolwa shOshitambi.

Okuza mo 1896 sigo 1906 Oshitambi osha kala tashi lelwa kuNehale lyaMpingana. Pethimbo ndyoka oya tindi uukoloni waNdowishi mboka wa li tawu endele ko polugodhi lwa tseyika nawa olugodhi lwopoAmutuni.

Oya li oshitopolwa shaamboka ya tinda uukoloni. Ye na ondjokonona ya yambapala ngaaka aantu yomoshitambi, moka Onyaanya ya kwatelwa, itaya idhidhimikile nando osha tashi nika uuhethi. Ngele omundohotola Shikalepo omulongwantu shili ngaashi ta ti, nena na gandje ombili kAanyaanya.
Nahas Angula omvalele nomukalimo gwomoOnyaanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here