Oshigongi shaanafaalama yoondjuhwa monooli

0
30
Aanafaalama mboka ya pyokoka nawa mokumuna iikwamawawa monooli yoshilongo ota ya ithanwa koshituthi shaanafaalama yoondjuhwa monooli moshiwike tu uka.

Loide Jason

WINDHOEK – Aanafaalama mboka ya pyokoka nawa mokumuna iikwamawawa monooli yoshilongo oya unganeke omuuhalo moka taya ka ulika nokundukikathana kombinga oondjuhwa niikwamawawa yilwe.

Oshuulikituthi shika osha unganekwa kaanangeshefa aashona lela miikwamawawa David Ileka naMichel Elago oya tokola opo ya unganeke oshituthi shika moka aniwa tashi ka gandja omayele nkene omuntu e na okumuna iikwamawawa nawa nonuukeka.
Ileka ngoka e li ha munu iimote, oondjuhwa noshowoo oonkanga okwa hokolola kutya iikwamawawa nayo woo ohayi gandja ongushu kokulonga onyama moshilongo noshi li sha simana okukala ya munwa nawa ngaashi iikwanyama yilwe ngaashi oongombe, iikombo nosho tuu.

Oshituthi shika osha tegelelwa oku ka dhanenwa mondoolopa yedhina Outapi moshitopolwa shaMusati okuza momasiku 24 sigo 25 Aguste.
Okwa hokololwa kutya momasiku omi-24 otaku ka kala ashike ohungi ndjoka tayi ka ndungika mboka ye na ohokwe nohole yiikwamawawa.
Omanga momasiku omi-25 olyo nduno esiku enene ndyoka tali ka ulika iikwamawawa mbyoka hayi munwa moshilongo ashihe koonono noshowo m uuyuni nohayi vulu okutekulwa.

Ileka ngoka a popi naKundana okwa hokola kutya esiku ndika olya tengenekwa tali ka endwa kaantu ye thike po-400 noshowo aawuliki yiikwamawawa ye vulithe pomulongo.

Ashike sho a holola ooshoka kutya mboka taya ka ya pehala mpoka opo ya vule okuya mo oye na okugandja okashona ngaashi aanona yosikola ooN$15, omanga aakulukntu taya gandja ooN$50.

Okwa ti shika osho oshituthi shotango sholudhi nduka moshitopolwa moka nota indile noonkondo opo aakwashigwana ya holoke momwaalu omunene oku ka tala nkene aantu haya munu uudhila ihau si wo wu na uundjowele.

“ Mpaka otapu ka kala aanafaalama ya yooloka yopoondondo dha yooloka mboka taya vulu okugandja omayele nuuyelele wa yooloka unene tuu kwaamboka ye na ehalo lyokutameka uungeshefelo wiikwamawawa notaya ka teka mo oshindji,” osho a yeleke ngaaka omanga a kutuumba moombonge dhaKundanda oonene mOvenduka mEtiyali lyoshiwike shika.
Okwa li woo a hokolola kutya nonande aanafaalama oyendji ohaya munu oondjuhwa, oombaka, noshowo oonkanga mbyoka oyo hayi munwa unene monooli onkene ngaa kaye na ontsewo moku shi ninga.

Ihe shika okwa ti osho ompito ombwaanawa oshoka aanafaalama mbaka otaya ke ya pamwe ee taya ndungikathana , taya longathana noshowo okumona ko iiholelwa ya yooloka nkene okunduluka oshikuku sha yogoka nawa noshowo okusila nawa oshimpwiyu shiikwamawawa yehogololo lyoye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here