Salatiel oku na uunongo wokuthaneka niikaha ye mwene

0
24

Shipi Elago

ONGWEDIVA – Uunkulungu wokuthaneka nomake mboka Saltiel a li a tameke ongomashendjo ngashiingeyi owu li tawu tula omboloto poshitaafula naantu oyendji otaya kongo okamati haka opo ke ya pelende niikaha yako yene.

Saltiel oku li omugundjuka gwomimvo 25 ngoka e li omwiilongi poshiputudhilo shaNust, moka e li ha ilongele uuyuuki niimbuluma ashike ngele otashi ya pokulongitha opena yekala e ete po omuntu ngaashi naanaa e li oshili okati komokutsi kuye.
“Okuthaneka onda li nde ku tameke pomimvo lela omishona mpoka twa li hatu thaneke namumwameme gumwe ngoka naye e li ependa mokuthaneka ashike sigo andi koko onda li nda tsikile nokuthaneka ashike kanda li ndi shiwo ngele mokuthaneka otamu vulu okuziila ndje omboloto , nonda li ashike handi shi ningi okwiinyanyudha nokukumitha aantu oyendji,” Salatiel ta ti.

“Ashike ondjala oya longa eyoka okweenda nela, sho nda li nda lundulukile koshilandopangelo , kasha li oshipu oshoka onkalamwenyo yesiku nesiku oya pumbwa othilinga onkene onda li nda tameke okuthaneka ndi itula mo, moka nda li nda tameke ashike handi thaneke omathano gaantu mboka ya tseyika nawa noku ga tula kepandja lyandje lyoFacebook hoka nda li nda mono ongundu yaalanduli oyendji, mboka ya hwahwameke ndje opo ya lande po omafano ngaka,” Salatiel ta tsikile.

Okwa ti okwa li a longo nuudhiginini opo a konge iimbapekithi ya gwana po mbyoka tayi kwathele okupa omuntu olupe naana ngaashi e li ashike unene okwa ti oha longitha opena yekala oku eta po ethano lyomuntu e li naana ngaashi a shitwa.
“Onda li nda tula ko kepandja lyandje omafano ngaashi gaGazza, The Dogg, Delish osho wo yalwe yomaanenentu moNamibia noga li taga landwa aantu ya fa taya landa oonyandi,” Salatiel ta tsikile ko.

Ye mwene ka li naana a koneke kutya momafano otamu vulu okuza othilinga ta ti okwa li a tulilwa mo oondunge kuSecilia Kayeo naTutaleni Udeiko mboka oyo ya li ye mu lombwele opo a kuthe ndimba moombwa ye a tameke okuninga ongeshefa nomafano ge.
Salatiel ota ti olundji aantu ohaye mu tumine ashike omafano gawo ye noku ga shitulula nopena yekala moka omuntu ta zi mo e li naana ngaashi e li.

Kombinga kutya ngashiingeyi oha topola ethimbo lye ngiini sho e li wo omunasikola , Salatiel okwa ti oha kwata ashike nawa ethimbo lye noku lya oomposi okapondamusita oshoka okwa holola kutya omutenya oha kala i ipyakidhila niilonga ye yosikola omanga uusiku ha shuna a ka manithe iilonga ye yokuthaneka.

Oyendji uunongo wokuthaneka nomake oye wu ilongela kiiputudhilo ashike Salatiel ina enda nando omootundi dhasha, oshitalenti owala e shi pewa kuNampongo.

Salatiel okwa ti okweeta po efano lyoshipala shomuntu e li ngaashi naana a shitwa otashi mu pula ashike oowili mbali ngele odhindji ta longitha omake ge mwene.
Okwa ti omafano ge ohe ga landitha shi ikwatelela kuunene moka ethano lyi li pombapila yo A3 lyi na N$300, A2 N$700, omanga A1 lyina N$1400.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here