Aatumwafo yokolupadhi omapendafule goshili muAfrika

0
43

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Monalenale manga aakolonyeki inaaya ye ya moAfrica, Aafrika oya li ya simaneka nokuninga omakwatahano gawo okupitila moongalo, okudhenga oongoma osho wo moompito ndhoka dhi li ndhoka dha simana haya tumu ko aatumawa yuuwa naakwiita opo ya wape ya fale omulombo pomikunda dhopuushiinda, moshitopolwa nenge moshitunda ashihe. Nonando ongawo, Aaeuropa sho ye ya moNamibia, shoka sha li nale tashi ithanwa German South West Afrika, osha li she eta uupyakadhi pokati kaaNdowishi naaEuropa yalwe. Oshilongo kaya li ye shi shi nawa, osho wo kutya Aanamibia kaya li haya popi omalaka goshiEuropa.

Ashike AaEuropa oya li ye na omukalo omuhwepo, oya li haya vulu okushanga. Oya li ashike ya na uupyakadhi wokuthikitha oontumwafo dhawo. Onga aakwiilongo, osha li oshidhigu kuyo okumona oondjila ya ende oshilongo mokweenda nuuyelele. Aandowishi mboka ye ya okukala moNamibia nomoBotswana oya kala nokutegelela ethimbo lyuule woomvula mbali opo oontumwafo dhi thike okuza koondoolopa dhopopepi osho wo kiilongo yawo.

Sigo opethimbo ndyoka ya dhimbulula kutya otaya vulu okulongitha aakalimo yomoshilongo, ngaashi osho ya li haya ithana Aanamibia mboka ya li taya kolonyeke. Onkene, omatanga gepangelo lyuukoloni lyaNdowishi, gopoomvula dhopetameko dho1800 moNamibia oya li ya kutu aatumwa yomatumwalaka gawo. Aalumentu naakiintu aagundjuka mbaka oya li haya tondoka ookilometa oma-100 manga ya humbata oondjato dhi na oontumwafo dhomatumwalaka. Oya li haya pewa ethimbo moka ye na okuya nokugaluka. Omutumwafo kehe okwa li ha futwa shi ikwatelela kondapo ye.

Gumwe gwomAanamibia ngoka a li inaa tseyika nawa oRichard ‘Tooke’ Karambovandu ngoka a li a dhipagwa muusiku wumwe mo1897, a li a humbata ondjato ye yomatumwalaka ta piti miihwa yaMaruru a thinda koWalvis Bay, taku tengenekwa a li ta zi koWindhoek nenge kOkahandja. Karambovandu, gumwe gwomaathikithi yomatumwalaka ngoka edhina lye lya li lyi shiwike kaakolonyeki okwa li a yelwaayelwa nokwa li gumwe gwomAaherero mboka ya li ya dheulwa noya wayimine aakwiita yaNdowishi. Aakolonyeki yaaNdowishi oya li ye mu pe oshilukadhina Tooke, ngiika molwaashoka kaya li taya vulu okutumbula omadhina ge.

Ethimbo lyaKarambovandu olya li lya mono aatumwa mboka sigo onena ya simanekwa muumbugantu waAfrica. Pontsapo yaNamibia nomoBotswana, aatumwafo mbaka oya li aagundjuka ye na uunongo yo oye na oonkondo mboka ya li haya tumu noku ka tala oontumwafo. Omayakulo ngaka oga li ga tameke mbala momumvo 1814. Aatumwafo mbaka olundji oya li oyana yaakongo naanafaalama mboka ya li ye shi omahala osho wo omidhingoloko dhopuushiinda nawa.

Okwa li a fumvikwa noshishani shopakwiita momawendo gongeleka mOmaruru. Ombila ye itayi vulu we okudhimbululwa omolwa omushigakano gwoshipilangi gwa hanagulwa po kombepo osho wo koohwa. Ashike konima yoomvula 100 sho a si, oPoosa yaNamibia oya pendutha omadhilaadhilo moku mu pa edhimbulutho ndyoka tali monika kokule nando ku li mOmaruru, osho wo kondje yoongamba dhaNamibia sho a li a tulwa kostombe hayi tulwa komakutu ndjoka ya thanekwa komuthaneki omuNamibia Joe Madisa.

Ashike nonando ongawo, kasha li sha simana unene ngaashi sha fa tashi uvika. Aatumwafo oyendji oya li monkugo yi na onkambe medhina lyokufala ashike oombapila dhanathangwa.

Aatumwa mbaka ohaya tondoka ookilometa odhindji koompadhi miikutu yawo yopamuthigululwakalo. Okwa itaalwa kutya Karambovandu okwa li ha tondoka oomalweetho pokati koWalvis Bay nOkahandja nenge oWindhoek muule wiiwike itatu.

Oya li haya tondoka okuza momalukalwa moNamibia, Botsawana nomoZimbabwe sigo okoCape Town hoka oombapila adhihe okuza kondje yomafuta dha li hadhi thikile. Oya li haya humbata oombapila dhi na oshiviha shi thike pookilogalama 20.
Oombapila odha li hadhi tulwa moondjato ndhoka dha li hadhi mangelwa kokati e taya humbata omutenge ngoka komapepe.
KoBotsawna, ehokololo limwe lyomutumwafo ndyoka lya tseyika koyendji olyomulumentu gumwe inaa tseyika edhina lye ngoka a li inaa galuka sho a tuminwe.

Okwa li ha longele aatumwa yongeleka naalandithi nokwa li a simana noonkondo, a li ha endelele nokwa li omwiinekelwa.
Osha li sha pula ethimbo ele konima sho gumwe gwomaatumwafo omukwawo a li a pola sho a li a ponokelwa koshilikama opo e ye a lombwele aatumwa yongeleka kutya omumati okwa sa sho a ponokelwa konime. Omashina gokolutenda oga li ga pingene po these aatumwafo mbaka yokolupadhi sigo oosho oombelewa dhotango dhopoosa dha patuluka moNamibia nomoBotsawna mo1875 no1888. (Omafano: Gondwana Collections/FTZ in Darmstadt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here