Hepatitis E ya dhipaga yatatu monooli

0
140

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Aantu yatatu oya hulitha miitopolwa yomonooli molwomukithi gwoHepatitis E. Uuyelele mboka wa za kUuministeli wUuhaku otawu ulike kutya aantu yaali oya hulitha moshitopolwa shaMusati nagumwe a hulitha moshitopolwa shaShana. Olopota yuuministeli otayi ulike wo kutya ngashiingeyi omu na aantu ye li 3009 ya lopotwa ye na omukithi gwoHepatitis E okuza muKotomba 2017 sigo omomasiku 21 Aguste 2018. Omusati ogwa lopotwa gu na iipotha yi li 47, Oshana 35, Oshikoto 23 nOhangwena 20.

Omukwatakanithi gwuuhaku nuundjolowele moshitopolwa shaMusati Alfons Amoomo okwa koleke kutya omukithi gwedhina Hepatitis E ngoka gwa li gwa ponokele aakalimo yomoshitopolwa shoka ogwa dhipaga ishewe aantu yaali.

Amoomo okwa hokolola kutya omwaalu gwaantu mboka ye na uuvu mboka moshitopolwa oyendji oya za komahala ngaashi Havana noGoreagab moVenduka moka omo mwa monika omukithi ngoka lwotangotango.

“Aantu ye li omilongo 34 mboka ya monika omukithi ngoka moshitopolwa shetu oye na ondjokonona yokukala ya enda koHavana nokoGoreangab omanga ye li yatatu ya za koDRC koSwakopmund hoka woo nako kwa monika nale omukithi gwoludhi ndoka. Yatatu yomaanuuvu mboka oya li ye li mekwatathano naantu ya za koHavanna omanga yaali ya za komukunda gwedhina Olukula moAngola,” osho Amoomo a yeleke ngaaka.

Ngoka okwa tsikile ko nokuyeleka kutya aantu ashike ye li yahamano inaya za kOvenduka nenge komahala ngoka ga dhengwa koshikonga shoka shomukithi omudhigu, oye li metifa okukonaakona kutya osheetithi shomukithi ngoka oshike moshitopolwa shoka.
Okwa hokolola wo kutya aniwa oshitopolwa shoka inashi ndhindhilika mo natango eso limwe lyomuntu a hakukilwa komukithi ngoka onkene aakiintu yaali ye li momategelelo oya li ya taambelwa moombete moshipangelo shaShikuku noya li ya tuminwa woo koshipangelo shaShakati konima noya li ya sile koshipangelo shaShakati .

“Omukiintu ngoka a hulitha tango e li metegelelo okwa li ha kala koSwakopmund nokwe ya a kale komukunda gwedhina Okando omanga omukwawo a li ha kala komukunda gwedhina Olukulo moAngola na okwali ashike eya oku pangwa moNamibia,” Amoomo a hokolola ngaaka.
Okwa ti etaandelo lyomukithi ngoka Hepatitis E olya holoka unene koSwakopmund nokomukunda Olutula Angola.
Amoomo okwa hokolola kutya omukithi nguka moshitopolwa ogwa kwata unene iikondo ngaashi Tsandi (13), Oshikuku (15), Okahao(14) noshowo Outapi (6).

Ashike nguka okwa kumagidha aakwashigwana ya taalelepo iipangelo yi li popepi nayo ngele ya mono ye na omadhidhiliko ngaashi okukunga, uupyu wa londa, okweehama miinena, omeni omaluudhe, omeho omashunga nosho tuu. Okwa ti aakwashigwana naya koshe woo iikaha yawo nothewa nomeya manga inaya teleka nenge inaya lya noshowo konima yokulongitha okandjugo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here