Namibia a taamba ko iilongo ihamano mbyoka tayi kutha ombinga muudhano waanasikola

0
21

Shipi Elago

Ongwediva – Namibia okwa tegelelwa a ka ninge ‘kahaluni nopewumba’ muudhano waanasikola mboka wu li tawu ti pwaka moshilandopangelo.

Uudhano waanasikola mboka hawu ithanwa COSSASA wiilongo yokuumbugantu waAfrika owa li wa egululwa
pambelewa mOvenduka ohela, moka iilongo yi li ihamano tayi kutha ombinga.

Malawi, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, South Africa naZambia oye li ya wayimina Namibia muudhano womasiku gatatu mboka wu li wa yunga ontanda moshilandopangelo okuza ohela sigo Omolyomakaya nga taga pi ontaku.
Namibia okwa li e ya omutiyali muudhano womvula ya za ko, mboka wa li koBotswana nota ka tala ngele genongo otaga fe tuu gongombe opo ya yande okudhengelwa megumbo.

Aanasikola mboka taya kutha ombinga oya za moongonga hangano dha yooloka dhiilongo mbyoka moka moNamibia ongongahangano yetu yuudhano woosikola hayi ithanwa NSSU (Namibia School Sport Union).

John Martin Whiteman ngoka e li gumwe gwomaanambelewa mboka ya kwatela komeho uudhano mbuka okwa li a holola kutya uudhano mbuka wu li moNamibia owa kwatela mo omaludhi gomawudhano agehe ngoka haga longitha omatanga, ngaashi okatanga kokoompadhi kaamati naakadhona, okatanga komokambamba, Basketball,Volleyball,Tennis, noRugby, nowu li ashike wa egulukila aanasikola mboka haya hogololwa okupitila moongongahangano dhiilongo ya yooloka, moka osipana yaNamibia ya li wo ya hogololwa okupitila moNSSU.
Onkene ota indile Aanamibia opo ya ka ngundumane puupale mpoka tapu dhanenwa omawudhano ga yooloka.
Okatanga kokoompadhi kaamati yokihi yoomvula 13 nooomvula 17 oke li ka yunga oontanda koIndependence Stadium,omanga okatanga kokoompadhi kaakadhona ye li kohi yoomvula 13 no 17 ke li koSoccer House.

Uudhano woNetball noRugby otawu dhanenwa koWindhoek Gymnasium, omanga oBasketball yi li kosikola y DHSP, uudhano woVolleyball owu li koSKW Stadium.

Tennis otayi dhanenwa koTennis Center mondoolopa.
Uudhano mbuka owa li wa sindanwa po kuBotswana omvula ya za ko pethimbo wa li wa dhanenwa moLesotho nowa tegelelwa wu ka fumbike onkolo ongula mOvenduka noshilongo shoka shi na oombandi odhindji osho tashi ka sindana po uudhano mbuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here