NHE ota ka tunga omagumbo 423

0
15

Maria Namupala

ONDANGWA – Omunambelewa omukuluntu mehangano lyokutunga omagumbo moshilongo lyoNational Housing Enterprises (NHE) Gisbertus Mukulu okwa ti ehangano olya pula omanenedhiladhilo gokutungamo omagumbo ge li 423.

Mukulu ndhika okwe dhi popi Omaandaha goshiwike shika pethimbo lyoonkundathana ndhoka twa ningi naye, konima sho kwa li kwa tseyithwa ombaanga yoStandard ya tungile omutondoki Ananias Shikongo egumbo, shoka sha pitile moshikonga sho Ilandela ondhopi (Buy-a-Brick) sha ningwa oshiwike sha zi ko.

Ta popi kutya omolwa ompumbwe nonkalo yokwaahena omagumbo, oya thaneka omagumbo ngoka ga ka tungwe koondoolopa dhi li ne ngaashi Rundu, Omuthiya, Oshakati, nOkahao.

Mukulu ta gwedha po kutya opoloyeka ndjoka yokutunga omagumbo oya thanekwa yi kale ya manithwa okuya pehulilo lyaFebuluali omumvo twa taalela, okwa pula omalelo goondoolopa ga kwashilipaleke kutya oga gandja iipambu yevi opo ku kale kwa tungwa omagumbo gombiliha kwaamboka haya mono iiyemo yi li unene pevi.

Okwi indile omalelo goondoolopa ga gandje iipambu yomavi mbyoka yoopalekwa. Opo ehangano li vule okutunga po omagumbo, go ga landithwe kondando yopevi, molwaashoka ota ti okwa konekwa ompumbwe yomahala gomalukalwa moondoolopa dha tumbulwa metetekelo.
Kakele koonzo dhoshimaliwa ndhoka inaadhi gwana moNHE omu na woo ompumbwe yiipambu yevi yoopalekwa opo pu tungwe omagumbo, ta ti shoka osha thiminike oyendji ya kale haya zi moombashu ndhoka ta ti kadhi na egameno.

Ta ti Evi ndyoka lyi li po nolyoopalekwa olyi na ondilo noonkondo, notali ka guma koondando dhomagumbo, shika sha hala kutya aantu mboka haya mono iiyemo iishona itaya vulu okwiilandela omagumbo, yo ye edhilile aapambele yawo, nokwiimonena uumwene wevi.
Mukulu okwa tsikileko ta ti oshikumungu shokwaahe na omahala gomalukalwa osha guma oshilongo ashihe, naakalimo oyendji otaya nana nuudhigu, molwaashoka ondando yomagumbo otayi ende yu uka pombanda ethimbo nethimbo, no itayi vulika kaaniiyemo iishona noyopokati.

Ta ti otashi etitha ohenda okutala omuntu gwontumba a hala okwiimonene egumbo, ashike otashi pula olule omolwa ondando, ta ti uuna ya longela kumwe nomalelo goondoolopa opo ya pewe iipambu yomavi otaya ka landitha omagumbo ngoka kondando ohwepo, yo mboka ya pumbwa omagumbo taya tula mo omayindilo gawo ngaashi hashi nigwa moondoolopa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here