Nkene oshitopolwa shaKavango sha kondjitha emonitho lyiihuna

0
20

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Petameko lyomimvo dho1960, ombepo yekondjelomanguluko lyaNamibia oya li tayi pepe noonkondo. Epangelo lyokatongotongo lyaSouth Africa olya li tali topola iitopolwa yopamuhoko shi ikwatelela kompangela yawo yokutopagula aantu noku ya kaleka momahala gomihoko dhawo. MOkavango, ompangela ndjika tayi ithanwa Odendaal Plan oya li ya tulwa miilonga mokuthikamitha po omahala gomalukalwa gi ikwatelela komihoko ntano, Aakwangali, Aambunza, Aasambyu, Aagciriku nAambukushu.

Kehe omuhoko ogwa li gu na omukwaniilwa ngoka oye a li e na oonkondo dhokulela aantu ye. Onkene oonkondo dhokulela moKavango odha li dha pewa aakwaniilwa mbaka yatano, omanga miitopolwa yilwe mwa li mu na ooyene yomikunda, po opo nee pwa za pwa totwa Omutumba gwokutota ooveta moKavango kohi yepangelo lyokatongotongo lyaSouth Africa, shoka sha li sha eta pu totwe Kavango Homeland, ndjoka ya li ya pewa uuthemba wokwiilela nokwiipangela yoyene mo1970, ya gwedha kOvamboland noCaprivi.

Ngele taku leshwa miinyolwa yaalongwantu ngaashi Herberth Kandjimi Karapo otashi ulike omutamo nhoka epangelo lyuukoloni lya yi opo lyi ponde ondjila yekondjelomanguluko lyaNamibia moshitopolwa shaKavango. “Enwethemo lyiilonga yoSWAPO ngaashi okukuta aantu okuza moshitopolwa, nokutaandeleka ohapu yokumangulula oshilongo ndjoka ya li ya tameka okutaandela noshilongo ashihe osha li limwe lyomomatompelo moka aaleli yopamuthigululwakalo mboka oyo ya li ehukamugongo miitopolwa yawo ya li ya hogololola opo ya longe kohi yomutumba gwokutota ooveta moKavango, nelalakano opo ku teywe po enwethemo lyoSwapo moshitopolwa shaKavango,” Osho Karapo a shanga mombaapila ye yopawulongelwe mo2008.

Aakwaniilwa yomihoko ndhika ntano dha yooloka dhaaKwangali, Mbunza, Sambyu, Gciriku nAambukushu oya li ya tegelelwa ya ponde nokukeelela oSWAPO opo kayi kute aantu moshitopolwa. Onga omukalo gwokukumika mukehe omuhoko, osekundosikola oya li ya tungwa noya li ya lukilwa omukwaniilwa.

Oshiholelwa, Kandjimi Murangi Secondary School yi li mUukwangali, oya li ya lukilwa omukwaniilwa Kandjimi Murangi. Leevi Hakusembe moMbunza oya li ya lukilwa Leevi Hakusembe, Maria Mwengere gwAasambyu okwa li a lukilwa endiki lyopamuthigululwakalo nokonima okwa ka lukilwa osikola moSambyu, Linus Shashipapo moGciriku oya li ya lukilwa omukwaniilwa Linus Shashipapo noMax Makushe ya lukilwa omukwaniilwa gwAambukushu.

Karapo okwa koleke kutya oonkambadhala ndhika inadhi keelela oohandimwe okuyambidhidha oSWAPO. “Nonando aaleli yopamuthigululwakalo moKavango kaya li ya kutha etokolo limwe lyi li ompinge nepangelo lyaSouth Africa, omayamukulo gawo oya li taye ga ningi pauhandimwe,” osho a shanga ngaaka.

Karapo ta ulike wo kekuthomo lyaAlfons Majavero gwAambukushu momutumba mo1973, oshigongi pokati kaKalomoh ‘Hakushinda’ Ndeulifuta, ngoka a li komanda gwomatanga goPLAN ga li taga ungaunga moKavango, osho wo aaleli yopamuthigululwakalo yaali yaaKwangali, etalelopo lyomukwaniilwa Daniel Sitentu Mpasi sho a ka tsakanena naSam Nujoma osho wo aaleli yalwe yoSwapo mboka ya li muupongekwa osho wo eyikutho miilonga lyaNathanael Sirongo okuza momutumba gwokuninga ooveta, mbika iiholelwa ya tsa yomayamukulo gaa li mewukililo gaaleli yopamuthigululwakalo.

Karapo ta tumbula wo kutya aakwaniilwa yamwepo okonyala ya pitike enwethomo lyaSouth Africa, ngaashi sha li sha ningwa komunyekadhi gwaaSambyu, Maria Mwengere ngoka a li ha tseyitha etumwalaka okupitila moradio ta gunu aantu ye opo yaa yambidhidhe aakondjelimanguluko yoSwapo, yo ya lopote omainyengo gawo moshitopolwa ketanga lyegameno lyaSouth Africa nokoKoevoet. Shi ikwatelela komishangwa dhaKaropo, omapopyo gomunyekadhi gwaaSambyu ngaashi tashi popiwa kuKarora Erastus (okommanda yoPLAN ngoka a li ta longele moshitopolwa shaKavango, ye okwa li a ningilwa omapulokonaakono mombapila yopaulongelwe) osha li sha thiminike Kalomoh pamwe naakwiita yamwe yoPLAN ya talele po Mwengere pombala ye koSambyu hoka a li a takelwa omunwe opo kaa teyagulepoefano lyoSWAPO.

Oshitopolwa shaKavango osha li wo sha mono iihuna kolutu oshoka osha ningi ehala lyomalugodhi pokati kaakwiita yoPLAN noyaSouth Africa mboka ya li taya dhana okalamauka moshitopolwa moka, sho iita ya mono hwama moomvula dhopetameko mo1980. “Okukala komatanga ngaka gaali gopakwiita, ndyoka lyaSouth Africa naandyoka lyoPLAN moshitopolwa shUukwangali osha li sha eta onkalo moka aakalimo ya li ye li monkalo yuumbanda uusiku nomutenya. Omatanga oga li ga tula aantu moshikumungu moka aantu yi ili noyi ili ya li ye na oku ya po nomikalo nkene ye na okulonga nomatanga ngaka ga li taga longele momudhingoloko gumwe,” Karapo osho a shanga ngaaka moshinyolwa she.

Okwa li wo a ulike nkene ekwatathano pokati koPLAN, aaleli yopamithigululwakalo naakalimo yomUukwangali lya li lya vundakanithwa koshikondo tashi ithanwa Reconnaissance Unit (Recce) mboka ya li ya mona omadheulo kepangelo lyaSouth Africa onga oondaadhi mboka ya li taya longo noku iyulika onga aakwiita yoPLAN. Mbaka oya li haya longitha oondjembo dhoAK-47 osho wo omuzalo gwa fa gwoPLAN. Iilyo yetanga ndika oya li hayi popi omalaka gOshiwambo, mwa kwatelwa Oshikwanyama, shoka osho sha li elaka hali popiwa unene koPLAN.

Iilonga yoshikondo shika oya mangitha aakalimo oyendji yomoUukwangali molwashoka aantu olundji kaya li haya vulu okuninga eyooloko pokati komatanga gaSouth Africa naangoka goPLAN.

Shika osha li sha thiminike aakalimo oyendji ya thige po omagumbo gawo niimpungu yawo yomahangu momikunda noku ka dhika omalukalwa kominkulo dhomilonga. Kalomoh okwa li wo a popi kutya, shi ikwatelela kuKaropo, kutya ngele aakwaniilwa moKavango kaya li ya kumika aantu yawo ya gandje omayambidhidho, andola osha kala oshidhigu noonkondo koohailwa yoPLAN ya longe iilonga yawo yuunlumentu womomithitu moshitopolwa.

Sho aakwiita yoPLAN ya tameke okumbombolokela mUukwangali kuyele moomvula dho1980, osha li sha thiminike epangelo lyaSouth Africa lyi tule po ookamba mbali dhopokathimbo poMusese nopoNepara, opo ku yiwe moshipala embombolokelomo ndika okuza muumbugantu waAngola okuya moshitopolwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here