Omuthigululwakalo nagu simanekwe

0
45

Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA – Oosikola dhiiputudhilo dhaUnam monooli odha li dha tyapula edhimbuluko lyomithigululwakalo, oshiwike sha ziko uule womasiku gane mOngwediva.

Osha li oshikando oshi-15 okutyapula nokudhimbuluka omithugululwakalo, okwa li kwa gongala aanasikola ayehe yiipitudhilo yaUnam yomonooli oku ulikilathana omithugululwakalo dha yooloka ngaashi okudhana oonkama, omaimbilo, uutewo oshowo okuulikilathana omaludhi giikulya ya yooloka yopamithigululwakalo.

Okudhimbuluka omithugululwakalo oshi li omukalo ndjigilile gwaanasikola yaUnam nosha li sha dhanenwa kohi yoshipalanyolo ‘Okuyambula po nokusimaneka omuthigulwakalo nomihoko dha yooloka.’
Elalakano lyokudhimbulukwa nokutyapula esimano lyomithigululwakalo okuyambula po, nokusimaneka oshowo okuuva ko omithigululwakalo dhomihoko dha yooloka.

“Osikola dhiiputidhilo odhi na aanasikola osho wo aalongi yomithugululwakalo dha yooloka ,nehololo lyomadhilaadhilo kohi yoshipalanyolo shoka, okweetitha omihoko dhono pamwe dho dhi tseyathane noku ulika omithugululwakalo dhawo.” Omupehakuluntu gwoJEDS Petrina Johannes ta ti ngaaka.

Ethimbo ndyoka aanasikola yaUnam sho ya li taya tyapula omasiku ngoka ge li gane, oya li ya ningi omawuliko giipindi, noya li wo ya hiya aanangeshefa yokondje ye ye ya ninge oongeshefa pethimbo lokudhimbulukwa omuthiguliululwakalo pehala lyoshiputudhilo shaHafikepunye Pohamba mOngwediva.

Omunasikola gumwe moonkundathana nonzonkundaneki ndjika okwa ti iipindi oya li ya ende nawa lela nuumvo shi vulithe omvula ya zi ko. Ta ti osha li she ya endele nawa lela unene esiku lyahugunina oyendji oya li ya zimbuka ya nyanyukwa.
Ta gwedha po ta ti omawuliko giipindu ogendji ga li ga ningwa omvula ndjika moondoolopa dha yoloka moshilongo, oyendji oya kala taya nyenyeta kutya iipindi okwa li tayi shongola, medhina lyoshimaliwa shoka tashi shongola moshilongo, ashike kombinga yaUnam uupyakadhi wu li ngaaka momawuliko giipindi yawo yonuumvo inaye shi tsakaneka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here