Onkalo yokwaahe na iilonga ya nayipala mOhangwena

0
63

Maria Namupala

EENHANA – Oshitopolwa shaHangwena onkene sha taalelwa komashongo ogendji, unene ngaashi lyokwaahe na iilonga mokati kaakalimo yamo, oshowo onkalo yoluhepo.

Uuyelele mboka we etwa poshitaafula kungoloneya gwoshitopolwa shoka Usko Nghaamwa owa yelitha kutya omiyalu onkene tadhi ende dhu uka pombanda.

Moonkundathana ndhoka twa ningi naye kuyele omasiku ngaka okwa ti oya taalelwa komashongo ogendji, ngono gamwe gomuyo taga kateke ehumokomeho moshitopolwa, ta ti pethimbo ndika oopelesenda dhi li 45,4 kadhi na iilonga.

“Pamayalulo go2016 osha li she ya puuyelele kutya oopelesenda 34 dhaakalimo yomoshitopolwa shetu kaye na iilonga, ashike omwaalu otagu ende gu uka pombanda ethimbo nethimbo, shika ta ti otashi etitha ohenda,” ta popi ndhoka.

Ta ti kakele komashongo ngoka ewiliko lyoshitopolwa otali kwashilipaleke kutya aagundjuka oya pewa omadhewo, ya vule okutotapo oopoloyeka dhawo yo yi imonene iilonga ya vule okuhwepopeka oonkalamwenyo dhawo, nokugwedhela sha keliko lyoshilongo.
Nghaamwa ta gwedhapo kutya oya pondola sha sho konyala oopoloyeka oonshona nodhopokati dhi li 15 dha li dha pewa omayambidhidho nomakwatho dhi vule okwiihumithako, nodhali dha pewa iilongitho ya yooloka.

Odhindji ndhoka dha kwathwa odhokomake ngaashi dhoondjuhwa, dhokulonga oondhopi, dhokuhukila nokulonga iimona nomagwe oshowo dhilwe ndhoka dha monika tadhi kambadhala.

“Oopoloyeka odha kwathwa niimaliwa okuza kepangelo naayihe mbyoka ya gandjwa omumvo gwa piti otayi ihilile pomiliona yimwe oshikwanu hetatu, 1.8, noyendji oya totapo oompito dhiilonga momidhingoloko dhawo,” Nghaamwa ta tsikile ko ngaaka.
Ngoloneya ta ti nonande oya taalelwa komashongo gi ili nogi ili, otaya kwashilipaleke kutya aanona oya tumwa komanongelo molwaashoka oyo ye li aaleli yokomongula, ta indile aavali ya kale ye na omakwatathano omawanawa naalongi, yo ya kale ye shi kutya eputuko nuuteku ohawu tameke megumbo.

Oku uvaneke taya tsikile oku unganeka iigongi ya kundathane naaniikondo ya yooloka oshowo aakalimo yomoshitopolwa, noya uve omakemo oshowo omathaneko ngoka ye na, yo ya vule okuhumitha komeho oshitopolwa shawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here