Oya li ye shi onda pwidhuka, ashike ngashiingeyi oyu uvite ko uunkulungu

0
430

Josia Shilongo Tafari Shikongo ota lombwele Kundana kombinga yolweendo lwe lwokutota po Tafari Art Village, sho aantu ya li ya tala ko omafano ge sho a painda egumbo lyaakuluntu ye osho wo kutya ongeshefa otayi yi komeho ngiini.

Desie Heita (DH): Fatululila aaleshi yetu kutya ekuma ndyo lya paindwa momukunda kutya oshike- nonando tu shi kutya oshitopolwa shuunkulungu, ashike katu na iitya nomatumbulo thiluthilu kutya shika oshike.

Josia Shilongo (JS): Ekuma ndika lya paindwa olya thikamena po uuwa waathaneki, noli lile po okulonga aantu kutya endhindhiliko lyomuthaneki ha zi momudhingoloko nota tumu etumwalaka ewanawa okupitila muunkulungu osho wo okugandja oshiholelwa oshiwanawa. Mokati komafano ge li kekuma omu na Haile Sellassie Gwotango, He nomutotipo guukumwe wAfrica, Peter Tosh omuhikingalo gwoongalo dhoReggae osho wo enyakwa lyemanguluko lyaAfrica, nayalwe wo oyendji.

DH: Onda hala oku uva kutya aashiinda yoye petameko, mo2008, oya li ya taamba ko ngiini sho wa tameke okupainda nokuthaneka iinima mbika tayi limbilike kongandjo yegumbo? Noye shi tala ko ngiini monena, tu kuthila ko utale…

JS: Ngaashi hashi popiwa monkulu yonale kutya ohashi kutha omukunda aguhe okutekula okanona. Kaya li ondjila ompu nando oshoka aantu oyendji oya li taye ku tala ko onga ombudhi nenge omuntu kee li nawa momutse. Shika ohashi ku pe oonkondo dhokulonga shoka wa hala, osho wo okupulakena komunankondo gwopombandandambanda te ku lombwele shoka wu na okuninga. Onga gumwe gwomwaamboka nda putukila mofamili yaantu oyendji moAfrica, aantu oya tegelela wu ka konge iilonga iiwananwa noyokolele ashike shika inashi hwahwameka eyitaalo lyandje. Osha kutha lela ethimbo ele opo aashiinda naakalimo yomomukunda yu uve ko nokutala shoka nda li tandi ningi unene tuu sho sha li momukunda lela ngaashi gwetu moka itoo mono mo nando egumbo lya paindwa, ongele shapo to yi koondoolopa ngaashi Oshikuku, Oshakati nOngediva.

Lwahugunina, mbika (iilonga mbyoka handi longo yokupainda omafano) oya eta aantu popepi nangame. Omafano oga tameke okuninga omakwatathano kugo gene, omathimbo gamwe aantu mboka taya ende po oya li haya thikama noku tala uule woosekonde nenge ominute dhontumba, yo taya zi po taya ipopile.

DH: Halundji, unene mokati ketu mutse mAawambo, hapu kala etaambeko netsomukumo opo wu omuntu a tsikile moshimpungu shuunkulungu nuunongo wokuthaneka, unene tuu sho tashi vulu okulongithwa oku imonena iiyemo. Oto vulu oku tu kuthila ko kombinga yolweendo lwoye moshina shika?

JS: Onda putuka ashike ngaashi aanoona yakwetu yokomikunda tandi pangele oohawuto dhoondhalate, andi thaneke pevi, okuninga uutati niikuti. Eiyuvo lyandje nohokwe yokuthaneka oye ke ya ashike sho nda yi kosikola. Otandi dhimbulukwa omathimbo gamwe omulongi gwandje gwoHistory a li ha pendje omalombwelo ndi ka thaneke uululi koshipelende peha lye, ndi thanekele aanasikola yakwetu oshoka ongame nda li dhingi. Otandi dhimbulukwa wo omukuluntusikola gwandje ta lombwele ndje kutya uuna nda mana eyilongo lyandje mosekondele nandi ka tsikile koshiputudhilo shuungomba hoka tandi ka mona ompito yokuyambulapo oshipewa shandje shokuthaneka. Ondi wete kutya omukuluntusikola okwa mona m osha mungame. Omanga kegumbo, ofamili yandje, naantu yalwe oya li taya kanitha eyinekelo kutya omathano agehe ngoka handi thaneke otandi ke ga longitha shike. Oya li ye wete kutya ngele ondi itula unene mokuthaneka nena otandi ka enda iilongwa yosikola mbyoka yi na ongushu pomunkulo. Itandi dhimbulukwa lela omuntu a hwahwameka ndje opo ndi ninge iilonga yuunkulungu.

DH: Iilongomwa yinipo olundji yi li momawulikilo?

JS: Iilongomwa mbyoka hayi ulikwa olundji mokasitola ketu iiyuma, oombiga, iikutu, omagwe, omafano, omamate osho wo oongala.

DH: Olundji aantu ohaya tala ko iilongomwa yopamuthigululwakalo ngaashi oontungwa niiyuma onga kayi na oshilonga. Oto ti etotepo lyekuma lyomomukunda lya paindwa olya ninga aantu oyendji momukunda ya taambe ko uunongo wawo wokuthaneka nuunongo mboka itawu vulu oku kuthwa ko onga wa nathangwa?

JS: Etotepo lyomukunda guunkulungu otali pe omudhingoloko gwandje iiyimati mokutota po ehala lyomalandithilo lyaantu ya landithe iilongomwa yawo. Ohashi etele nale aakokele iiyemo sho haya eta iilongomwa yawo komukunda guunongo moka aatalelipo taya vulu okutala iilonga yawo.
Namibia onga oshilongo otashi ka monika wo muuyuni awuhe oshoka iilonga mbika yuunkulungu tayi zi komukunda guunkulungu otayi vulu oku ka ya komalandithilo gopaigwana.

DH: Tu lombwela muule kombinga yootundi dhokupainda ndhoka hadhi ningilwa pehala mpaka. Odha nana tuu aantu mboka ngeno shito itaaya kutha ombinga mootundi ndhika?

JS: Omukunda guunkulungu nguka ohagu gandja ootundi kaanasikola yokoosekundosikola dhopevi naandhoka dhopombanda pomathimbo gomafudho gosikola. Ohatu gandja wo ootundi dhokudhana oshiketala momahuliloshiwike.
Omukunda guunkulungu ohagu gandja omambo ga yoolokathana kaatalelipo momahuliloshiwike.

Ohatu kwathele wo omikunda noosikola dhopomudhingoloko, ngaashi omvula ya zi ko otwa li twa gandja oshigongiilonga shomagwe okunkondopeka aakiintu mOshitopolwa shaShana, shoka sha li sha ningilwa poRDC mOngwediva.

Oshigongiilonga osha li shu unganekwa kUuministeli wUukashikekookantu. Nuumvo, omukunda guunkulungu ogwa li gwa gandja oshigongiilonga nkene haku ndulukwa uukalata, omamate taga ningwa niikaha, omagwe niizalomwa moshikandjohogololo shaKatana moshitopolwa shaShana.
Ohatu gandja wo ehala lyokuthanekelwa piituthi yoohango osho wo oku inyanyudha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here