Kapwa li etanga lyopakwiita eyuuki kekwao – Geingob

0
68

■ Komutoolinkundana

NKURENKURU – Omupresidente Hage Geingob, sho a li ta yamukula komapopyo ge na sha nondholongo yomalambo yokoLubango pethimbo lyekondjelomanguluko, okwa ti kape na ombinga ya li tayi lu tayi vulu okupopya kutya oya li yi na omake ga yela oshoka aantu oya mona iihuna koombinga adhihe mbali.

Omutse gwoshilongo ogwa popi ndhika koNkurenkuru pethimbo ta gandja oshipopiwa pesiku lyedhimbulutho lyomapendafule mOsoondaha ya za ko, moka a li a londodha opo aantu yi ikaleke kokule nokutolokana iilalo iikulu.

Emono lyiihuna ndyoka tali popiwa lya ningilwa mondholongo yokohi yevi moLubango moAngola olya li lya ningilwa mboka ya li taku tengenekwa oondaadhi dhepangelo lyokatongotongo lyaSouth Africa ndhoka dha li dhi ilongekidha okukala moSwapo, pethimbo ndyoka ya li ongundu tayi kondjele emanguluko, opo ngeno ye yi hanagule po okuza meni. Yamwe yomwaamboka ya li taya fekelwa ngashiingeyi otaya popi kutya oya li ya lundilwa.

Membo opo lya piti ngashiingeyi lya shangwa kuOiva Angula, ngoka a li a kwatelwa momalambo ngoka, otali tula uuyelele pondje kombinga yiinima mbyoka ya li hayi ningwa momalambo ngaka ge li kohi yevi. Embo olya eta omatompathano moshilongo ashihe, moka yamwe taya ti oSwapo nayi yamukule omapulo ge na sha niimbuluma mbika, omanga yamwe, ngaashi Geingob, taya ti iilyo yoSwapo nayo wo oya monithwa iihuna momikalo ngandhoka. Mboka itaaya tsu kumwe nomahokololo gokoLubango otaya ti edhiminathanopo, ngaashi kwa li lya tseyithwa kupresidente Sam Nujoma pemanguluko mo1990, otali ti kutya oombinga adhihe nadhitule onakuziwa yawo konima nokukwatela po tungopo lyoshigwana.

Geingob okwa li a dhimbulukitha oshigwana kombinga yoshinima shika mOsoondaha, ta ti: “Sha euvathano lyokutula po iilwitho lyomo1988, ndyoka lya li ya shainwa koSwapo, kepangelo lyaAngola nolyaSouth Africa, opwa li pwa tulwa oongamba opo ku tulwe miilonga ompangela yiigwanahangano yemanguluko lyaNamibia, ngashi sha li sha mokatokolitho 435, kewawa lyegameno lyiigwanahangano
“Ayehe mboka ya li taya lu koombinga adhihe oya li ya pewa egameno,” osho a li a lombwele engungo ndyoka lya li lyi na aakondjelimanguluko oyendji. Opo a yeleke noku ulika oshitsa she, Geingob okwa ti mboka ya li ya thikama mondjila yaNamibia yemanguluko, mwa kwatelwa mboka ya dhipaga nokulemaneka aakwashigwana nuunona, oyamona mo uuwanawa megameno ndyoka noye li oshitopolwa shaNamibia monena.

“Otandi londodha, ope na mboka ya hala okweegulula iilalo iikulu. Otaya patulula noku eta iinima oyindji, inaaya tala kutya aantu oyendji mboka ya li taya longele kumwe nokuningila Aanamibia uuwinayi natango omo ye li muka,” osho a ti lyo engungo tali hakele omake.
Ta pula kutya epangelo nalyo nali tameke okupangula pehala lyaamboka ya li ya ningilwa omiyonena, mboka ya li ya monitha iihuna nokudhipaga Aanamibia.

“Natu galule oopolisi dhoKoevoet, aatonateli yondholongo yoRobben Island tse tu ya pangule sho ya li ya edhilile Eliaser Tuhadeleni, Martin Kapewasha, Gerson Veii, Helao Shityuwete, Andimba Toivo yaToivo, John Pandeni, Jerry Ekandjo, Petrus Iilonga, Immanuel Shifidi, Willem Biwa nayakwawo oyendji?”
“Natu ya pangule sho ya li ye tu tidha moshilongo shetu uule woomvula dha adha pomi-30? Natu ya pangule sho ya li ya lele aantu moshilongo shetu shaa li pamukalo gwopauntu? Inatu dhimbweni kutya Aanamibia oya li ya ya talika ko onga kaaye shi aantu nawa, ya li ya keelelwa elongo osho wo omauthemba galwe. Aantu yamwe omo ye li muuluyi wetu mboka ya yonagula omauthemba getu,” presidente ta dhimbulukitha engathithi lyaantu.
“Ayihe mbyoka oya li iilanduli yiita.”

Geingob ta pula oshigwana kaashi tale konakuziwa yawo ya luudha, mwa kwatelwa oongundu adhihe ndhoka dha li tadhi kondjithathana, ashike naya tale konakuyiwa yi na ombili, edhiminathananopo osho wo eyaluko.
“Inatu kanitha elalakano lyetompelo ndyoka Aanamibia oyendji ya gandja oonmwenyo dhawo,” Osho a hulitha ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here