Profit ota taandelitha omuthigululwakalo noongalo dhe

0
19

■ Pinehas Nakaziko

WINDHOEK-Panash Pieters, a tseyika nawa moongalo nedhina Profit onkene ta tsikile nokutaandelitha omuthigululwakalalo gwomoshilongo tashi pitile moongalo dhe.

Shika osha landula sho omuhikingalo nguka a li a pititha ongalo ye ndjoka ya dhenga mbanda omvula ndjika yedhina Mamase, ndjoka ya kala noku inyenga nawa mpaka naampeyaka.

Ongalo ndjika Profit okwe yi imba pamwe naKalux, omuhikingalo dhingi omulumentu ngoka a li a sindanapo ekopi lyomuhikingalo dhingi moshilongo omvula ndjika methigathano lyoNAMAs.

Ongalo ndjika oyi li yimwe yi li ya pulakenwa kaapulakeni oyendji ngele tashi ya komapandja gwointaneta. Kakele ashike kwaashoka, Mamase oyo ishewe ongalo ndjoka ya kala yi li ponomola yotango methigathano lyoongalo dhingi muAfrica moongalo dhoAfro Pop noHiphop, koradio yoEnergy 100FM uule woomwedhi mbali dha ka pita. Ethigathano ndika oku taandelitha oongalo dhingi muAfrica.
Profit okwa ti Mamase ongalo ndjoka ya totwapo nokwa li hayi imbwa kaakulu yonale, notayi popi kombinga yomulumentu ngoka a hala okuhokana okaholike kadhona ke, noku na okupula aakuluntu tango. “Nongalo ndjika Profit okwa li nda hala okutula mumwe oongalo dhoshikulu shonale nomulyo gwoongalo ndhoka opo dha kondo,” Profit tati ngaaka.
Profit omuhikingalo ngoka hi imbi oongalo dhoHip Hop noRap otaka pititha oalbuma ye yotango yedhina Fallen Angel, pehulilo lyomwedhi nguka.

Profit ngoka a putukila moKhomasdal moVenduka okwa li ishewe eshi enditha nawa sho ali apititha oshipandi shoongalo dhe shotango omvula yazako she dhina Fallen Angel.

Nonando Profit a li a tameke nokwiimba manga eli mongundu ndjoka yedhina Young Damage, okwa ti omaimbilo gawo oga kala nokudhanwa olundji unene tuu kooradio yoBase Fm no koFresh FM.
Okwa li a topoka nongundu ndjoka opo a ka imbe oye awike, mewiliko lyomuhikingalo dhingi mokwiimba oongalo dhoHip-hop moshilongo, Jericho.

Oku za mpoka Profit okwa kala nokunyanyudha piituthi yoosikola dha yooloka, no piinyangadhalwa konyala oshilongo ashihe. Okwa kala ishewe nokwiimba pamwe nomuhikngalo Ras Sheehama.
Mo 2016 Profit okwali a mono ompito ombwaanawa okuulika uunongo we poshituthi shomuhikingalo omuSouth Africa, Cassper sho Fill up the Kuisebmund, shali sha ningilwa mOmbaye.

Moalbuma ye ompe okwali longa naBertholdt, Djay, Jericho, Kanibal naDon Kamati. Okwa ti oalbuma oye mu pula ethimbo ele oku eta po oshoka okwa kala a hala a pitithe oongalo dhina oonkondo, dho odha tulwa kumwe nawa nonuukeka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here