Aanangeshefa yoshili kaye na oonyala oonde – Chicco

0
110

Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA-Omunangeshefa omunene gwomonooli Erastus Shapumba a tseyika nawa “CHICCO” okwa li a popile aanangeshefa yakwawo kutya kape na omunangeshefa gwoshili ha yaka nohalongo uulingilingi. Shapumba ndhono okwe dhi thamuna esiku lyokugandja omalongo ngoka ga li ga longekidhwa komunangeshefa Sam Shivute Olyomakaya ya zi ko.

“Omunangeshefa gwoshili iha yaka na iha longo iilonga yuulingilingi, na aluhe oha kala e li muukwashili oshoka elalakano lye lyokuninga ongeshefa okuhuma komeho noku shi pondola mwaayihe ta longo.” Shapumba ta ti ngaaka.
Shapumba ta ti mboka haya yaka kaye shi aanengeshefa moshili, oshoka ngele ota yaka ye ta ngeshefa nelalakano lyokuhumitha ongeshefa ye komeho nena itashi tsu kumwe no kashi na elago.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaShana Clemens Kashuupulwa okwa li a koleke shoka Shapumba a popi. Kashuupulwa ta ti kape na omunangeshefa ha yaka, oshoka elalakano lyawo okutunga ndele kali shi okuteyagululapo. Aanangeshefa ohaya longo nuudhiginini, neyitulemo oshowo nonyanya opo a hume komeho ihe hakuyaka oshoka elalakano okutunga.

“Aanangefa oyendji ohaya lundilwa unene mboka ye shi pondola lela, ashike ngele owa landula onkalo yaanangefa mboka nkene ya tameka okuza petameko nasigo oompoka ye li nena oya ende mondjila itayi vulika kukehe, oya longa nuudhiginini, nelalakano noneyitulemo”. Kashuupulwa a popi ngaaka.

Ngoloneya ta popi kutya, oto adha aanilonga mboka ya kutwa kaanangeshefa oyo taya longo iilonga iiwinayi noyinyanyaleka ashike inaya tumwa komunangeshefa. Naashoka ohashi pukitha aakwashigwana nokukakeka omadhina gooyene yoongeshefa.
Shapumba okwa li a kumagidha aakwashigwana ya hulithepo onkalo yokugandja ootendela dhepangelo kaapambele yawo nenge kwaamboka ye shi nale medhina taya longitha uulingilingi.

“Namibia oshilongo shi na aaleli ye li nawa noompango dhi li nawa, ashike aanambelewa mboka haya gandja ootendela dhepangelo, ohaya longo nuulingilingi. Ootendela dhepangelo nadhi gandjwe pamukalo nopalandulathana kape na uulingililngi.
Ta popi ta ti okwa ndhnidhilike kutya ootendela ohadhi gandjwa unene kaanapolitika mboka haya longele kumwe naamboka haya longo iilonga yootendela, nonande inaya gwanitha po shoka sha pulwa okusindana otendela ndjoka, noye na nale ootendela dhilwe ya ndopa oku dhi longa nonande inaye dhi mana okulonga.

Shapumba okwa hala ootendela dhepangelo dhi kale tadhi gandjwa kukehe gumwe ta vulu okupewa otendela, ihe haku tala kiipala, nokulongitha uulingilingi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here