Ekutho miilonga lyaaniilonga ya-NIMT olya enda oveta pomunkulo – NAPWU

0
53

Eveline de Klerk

WALVIS BAY – Yamwe yomaanilonga 40 mboka ya kuthwa miilonga moshiputudhilo shopombanda shoka hashi zula aanasikola miilongwa yopaungomba nuutekenika, Namibia Institute of Mining and Technology (NIMT) nehangano lyawo lyokukalelapo uuthemba wawo oya tokola okukondjitha etokolo lyoshiputudhilo shika oku ya kutha miilonga osho wo oku mona ekandulepo lyoshinima shika tali zi kombelewa yopombandeelela moshilongo, oshoka oyi itaala kutya inashi ningwa pamilandu dhoveta yiilonga.

Konyala aaniilonga 40 komandiki go-NIMT oya li ya kuthwa miilonga mEtitano, konima sho oopoosa dhiilonga yawo dha li dha tseyithwa kutya inadhi pumbiwa we komukuluntu gwa-NIMT, Eckhart Mueller.

Yamwe mboka ya kuthwa miilonga oya li aalongi, noye na eikwatopomutima kutya ekutho lyawo miilonga otali ka guma ongushu yelongo ko-NIMT. Omukwatakanithi gwiitopolwa yehangano lyaaniilonga lyoNamibia Public Workers Union (NAPWU) John Nangombe, ngoka a kelela po aaniilonga yamwepo ko-NIMT, okwa popi wo kutya inaku kundathanwa oshinima shika manga inaaku kuthwa aantu miilonga.
“Mueller okwa shuna monima neuvaneko lye kutya otatu ka kala omutumba nokukundathana ngele ekutho lyaaniilonga miilonga olya li tuu lya pumbiwa lela osho wo kutya aaniilonga yenipo ya kuthwe miilonga tango,” ta ti ngaaka.

Ngashingeyi ota ti Mueller ke na ehalo lyokukala omutumba nehangano lyaaniilonga, ashike ota ti nonando ongawo, otaya ka landula omilandu namayutho gwoveta yiilonga opo ya longe noshikumungu shika pamukalo gu li mondjila.
Aaniilonga mboka ya li ya popi noshifo shoNew Era, shoka oshimwayina naashika, oya holola kutya ekutho miilonga ndika olye ya halutha.

“Otwi itala kutya otwa kuthwa miilonga konima sho twa mono oonkondo dhokupopya kombinga yonkalo yuukayamukulwa moshiputudhili shika. Otundji mboka twa kuthwa miilonga otse mboka twa li twa gandja pambelelwa omikandanyenyeto kelelo osho wo kuuministeli wetu oshoka katwa li twa nyakukwa nkene iinima tayi ningwa moshiputudhilo shetu.”
Hilka Shikongo ngoka naye wo a kuthwa miilonga konima sho a longo oomvula 11 ko-NIMT okwa ti oya gandja omanyenyeto gawo komunashipundi gwelelo lya-NIMT, Gaby Schneider osho wo komukonaakoni ta longo kuye mwene ngoka a li u ulikwa a konaakone omakemo gawo.

“Olopota yoshizemo shomakonaakono oya li wo ya pewa Mueller. Ashike ohaluka inatu pewa eyamukulo ashike otwa pewa ashike omikanda dhekutho miilonga,” ta ti ngaaka.
Omuniilonga gumwe ta ti NIMT natango onkene ta longitha aaniilonga yopokathimbo nonando ta ti ope na uudhigu woshimaliwa tashi shongola.

Mueller okwa li a popi kutya aaniilonga oya li ashike ya lombwelwa kombinga yompito tayi ka holoka yoku ya kutha miilonga. Ashike omikanda ndhoka dhi li po otadhi ulike kutya esiku lyahugunina lyiilonga yaambaka omasiku 28 Aguste, notaya ka futwa oondjambi dhawo sigo omuNovemba. Ashike open a wo omapopyo inaaga kolekwa kutya Uuministeli wElongo Lyopombanda owa ti dhekuthomo miilonga nadhi tegelele manga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here