Aalandithi yiikuni mOndangwa taya ngongota okakombo noludhi

0
79

Nuusita Ashipala

ONDANGWA – Aalandithi yiikuni niilongomwa yilwe mbyoka hayi longwa niikaha pomatala gaABC mOndangwa oya hwama taya popi kutya Elelo lyondoolopa lyaNdangwa otali ya tongola oshoka oya za koshitopolwa shi ili. Aalandithi mboka ya za kiitopolwa iyali yaKavango otaya nyenyeta kutya elelo lyondoolopa olya hala okuholeka ongeshefa yawo konima yomatala, shoka tashi ya shigi kookastoma dhawo nonando haya gwanitha po okufufuta oolente dhawo dhokomwedhi. Aalandithi mbaka ye li yahetatu ohaya futu elelo ooN$77 komwedhi.

Nonando aalandithi mbaka oya kala nokulonga okuza pomatala nkene ya tembudhilwe okuza komatala gokOndjondjo, elelo ngashiingeyi olye ya tula konima yomatala opo ya yapukile aalandithi yiihape niingumutulu mboka ya li haya landithile komeho gositolo onene yoPick ’n Pay. Taya ngongota kutya kakele kokushigwa kookastoma dhawo, oya falwa wo kehala kwaa na omeya nuuyelele, shoka tashi eta iihongomwa yawo yi ninge oshihakanwa shookalyamupombo, unene tuu uusiku.

“Oku na ehala lye tu gwana atuhe komeho gomatala, omolwashike tatu falwa konima, omolwaashoka kutya tse katu shi yaampaka? Otashi teya omitima oshoka nomaloli itaga vulu okuya mpaka twa falwa oshoka ope na efululu,” osho gumwe gwomaalandithi a popi ngaaka.
Ashike omukuluntuwiliki gwElelondoolopa yaNdangwa Ismael Namugongo okwa ekelahi omapopyo ngaka ta ti kutya elelo otali ningi omalunduluko momatala. Ta ekelehi woo omapopyo ge na sha nokakombo noludhi, ta ti elelo otali yakula aantu ayehe sha faathana na ihali tongola.

“Shoka tu shi osho shika kutya yo aakalimo yomOndangwa, ihatu pula oohandimwe mpoka ya za uuna tatu gandja omayakulo, kutse yo aantu yetu,” Namugongo ta ti.

Namugongo ta ti elelo olyi ilongekidha okupotokonona omakemo gaalandithi yiikuni mbaka.
“Itatu ya shigi kookastoma. Kakele kokulanditha oopaala, ohaya panda woo iikuni nomudhingoloko gwopaife kagu li nawa oshoka ookastoma ohadhi kankameke omahauto gawo komeho, ashike ongelelo otwi ilongekidha okulonga nayo tu kandule po uupyakadhi pamukalo,” Namugongo ta thamuna ndhoka.

Aalandithi mbaka oya li ya tembudhwa komatala gokOndjondjo konima sho elelo lya ningi etokolo lyokwoopaleka komeho gomatala oshoka kakwa li taku monika nawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here