Oshiponga shelidipao osha pumbwa okulwifa ngaashi omashongo makwao

0
86

Omivalu da etwa pouyelele omafiku aa kouministeli wOuhaku nOnghalonawa otau ulike kutya Namibia oku li omutine momusholondodo woilongo yaAfrica oyo i na ovanhu vahapu tave li kufa eemwenyo. Eshi osha eta Namibia pondodo 11 mounyuni.
Omivalu edi dovanhu tave li kufa eemwenyo otadi limbilike notadi ulike kutya efimbo okulwifa eshongo eli lelikufomwenyo opaife, noita ei okulwifwa oupyakadi ou welidipayo oya pumbwa okuningwa nelitulomo.

Efimbo oshilongo sha li sha palamenwa kombuto yoHIV naashi kwa kala oshikonga shekengho lovalumenhu, omuninisteli wouhaku owa kala nokulonga noudiinini, oufiku nomutenya tawu longo noku kumaida oshiwana, okupitila moikundaneki nokuninga oyoongalele.
Eshi osha kwafa shaashi omavalulo ovanhu vape va kwatwa koHIV okwa shuna pedu, novanhu vahapu moshilongo ovo ve na ombutu yoHIV ove li kepango. Oikonga yekengho ya ningwa moshilongo nayo oya eta elunduluko mokati kovalumenhu voshilongo shetu, eshi vahapu vomuvo va uda ko oshinima eshi nopaife ova kenghwa.

Oikonga yomaludi aa oya pumbwa yoo okuningilwa onghalo yelikufomwenyo okulonga oshiwana kutya oshinima eshi kasha fi nande ekandulopo lomukundu, oo omandiki onghalafano taa tulwa peenhele opo ta pa hangwa kwaaveshe.
Hano eshi osha pumba okuningwa nomukumo nonelitulomo ngaashi naanaa sha ningilwa omashongo makwao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here