Ethigathano lyoombezi lya puma ko mOshakati

0
612

Victoria Kaapanda

OSHAKATI – Oshinyangadhalwa shoombezi, shoka tashi ithanwa Eembezi Festival nosha ninga ethimbo tashi fofotwa osho sha thikana, shoka tashi i thanwa. Oshituthi shoka otashi ka kala shotango moNamibia ayihe notashi kala hashi dhimbulukiwa omvula kehe. Oshinyangadhalwa otashi ka kala ko ngula mOlyomakaya go 22 Sepetember, pehala LG Restaurant mOshakati.

Omukwatelikomeho nomulongekidhi gwethigathano lyoombezi Remind Ekandjo moonkundathana nonzonkundaneki ndjika okwa popi ta ti elalakano lyokuyapo nethigathano ndoka okuyambulapo nokusimaneka oombezi mokati kaalumentu.

“Omulumentu oha simanekwa unene ngele e na oombezi. Oombezi oshinima sha kalako nale oomvula dhonale, nangashingeyi otwe shi talako onga omuthugululwakalo ngoka gwa kala gwa simanekwa kootate yonale notwa hala oku kalekapo omuthigulwakalo, ngoka ogo omulilo gwoshilongo”. Ekandjo tat i ngaaka.

Ta gwedhapo ta ti oombezi kadhi na ashike uuwanawa wesimaneko nokumonika nawa, ihe oombezi ohadhi vulu wo okukeelela oonte dhetango okuya moshipala shi thike poopelesenda 95 nohadhi keelele oshipa shikwatwe kokankela.
Oombezi ohadhi shonopaleke uuvu ngaashi omikithi dhopothingo ,oasima oshoka ohadhi keelele oontsi dhimwe dhi pite okuya mokana Ekandjo ta ti.

Esiku ndyoka otali kala esiku enene lyo lya simana kootate ayehe moNamibia, oshoka aalumentu otaya ka gongala notaya ka monenwa ompito yokupewa omalongo ngaashi okukenkwa, ehepeko lyoomeme oshowo okwiikelela nankene ye na okulunga nomikithi dhilwe hadhi kwata ootate. Omalongo ngoka otaga gandjwa komuhondohotola ta zi mOshipangelo shopawumwene shaMedi Park mOngwediva.

Omupopiliko gwethigathano lyoombezi, George Hipondoka okwa li a popi kutya, esiku lyokwiishangitha olya li lya hulu mEtitatu, nokwa li tali pula ashike ondola 500, oku ishangitha mokangundu kehe hoka omuntu a hala. Ngaashi okangundu koombezi oondendeka, okangundu koombezi dha kululwa nawa oshowo okangundu koombezi ndhoka dhi li mumwe nawa ashike nadhi kale dha yela.

Opo gumwe a kale a sindana methigathano ndyoka, oku na okukala a iopaleka lela nawa nokushi oku ulikwa, okuyapo nokuzapo, ta gandja omukumo, noonkondo lela kutya oku na ehalo nohokwe okusindana omagano ngoka taga ka sindanwa ngula.

Hipondoka ta gwedha po ta ti aalumentu ya konda 30 oya kutha ombinga methigathano ndyoka, nakehe ngoka te ke shi pondola mokangundu kehe , ota ka mona omagano goon$5000, naangoka ta ka dhenga mo uungundu awuhe ota kamona omagano goon$10 000.
“Omagano otaga ka kakala ogendji gamwe inatu ga mona natango oshoka mboka ye tu yambidhidha inaya popya natango kutya iikwashike ye tunine esiku ndyoka. Ashike iinima iwanawa opo tayi kakala lela”. Hipondoka ta ti ngaka.

Pomwelo itapu futwa nando, inyangadhwala oyindji opo tayi ka kala ngaashi ootate mboka haya kulula nawa, omagadhi goombezi nkene, dhi na okukala dha silwa oshimpwiyu noku monika nawa, omawuyelele gesimano lyombezi, okapana oshowo oongalo dho pashinanena.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here