Moshitila Mwa Z’Ondjupa

0
45

Ngashiingeyi, onda landula nduno moompadhi dhaatetekeli yandje muunangeshefa, aakokoli yelila lyuunangeshefa aasamane yooTomas Nakambonde,yooNangolo dhaMukwiilongo nooSamwel yaAmbunda, mboka oyo ya li ye na oositola oonene tango tango. Sho nde ya ndi tungile kOkatana, Nakambonde okwa li a zi ko kwIikuku hoka a li a tungila, e te ya a tungile ositola ye negumbo lye momukunda Otuwala, moka a adhika, sho a sile moshiponga shomboma pomahooli gaKatana. Sho nda tungile pOkatana onda ka mona owala aantu hwiya kOtuwala nokuElim otaa zi ko, taye ya kOkatana, oshoka oko aniwa ku na iinima mbyoka ya hala.

Itandi dhimbwa nando elongelokumwe ewanawa, lya li pokati ketu naakokoli yelila lyuunangeshefa moshitopolwa shetu. Eyakulo ndyoka lyooNakambonde, lyooAmbunda, lyooMukwiilongo, lyooDavid yOmumbalantu nolyooAnanias yaKamanya, a li hi ithanwa wo Kamanya kOmukwaluudhi, olyo lye tu kwathele twi ithikamene, tse aanangeshefa yokonima.

Okatana nOshakatu ayihe iyali ya ningi ekuvu nela. Oshakati, osha ka ninga nduno oshakati ngedhina lyasho, sho twa ka mona ishewe aantu taa zi koombinga noombinga dhoshitopolwa shetu shaWanbo, taye ya okulanda iinima kutse. Tatu landitha nduno. Oositola dha lid ha kola pethimbo ndiyaka koshitopolwa shetu ongaashi: kOmbalantu, okwa li yaDavid yAmwaalwa, a li hi ithanwa taku tiwa:David yOmumbalantu, kOngandjera okwa li ositola yaErastus yaAmukwaya, ngoka a dhipagwa, kUukwaluudhi okwa li ku na oositola dhooAnanias yaKamanya nooJosef ya Negongo.Koshiluku shetu, okwa landula nduno aasamane yooMalakia gaLukas lwaNakuumba nooyakwawo yalwe. Aanangeshefa ooyakwetu yamwe, oya li owala kUukwanyama pEndola, nokOndonga pOndangwa.

Nandi tumbule wo pafupi eyooloko lya kala pokati aanangeshefa aaluudhe naanangeshefa aatiligane, mbono ya li mOshakati nokOndangwa moositola dhepangelo. Onda koneke kutya aatiligane mbono oya li ye li muuposi nomuudhi, nandi tye oya li lela oohAmwaalwa kali shi sha. Aanageshefa mboka yaatiligane kaya li ya nongela uukwatya waalandi yawo , nokaya li wo ye na ko nasha noompumbwe dhaalandi yawo. Iilumbu mbyoka oya kala owala tayi landitha omanim,a ngeya ga nika onkuluyonale, ngeya ga li ge holike kAawamvbo mbeya yonalenale.Iilumbu, kaya li ya nongela kutya Aawambo sho taa lunduluka momadhiladhio, iinima oyini mbyoka ya halika kuyo momalunduluko gawo ngoka, onkene iilumbu inayi vula oku yi mbesitela, oshoka ya li ye yi nongela.

Ngashi nde shi tumbula metetekelo, kombinga yimwe, oositola dha-BBK ndhoka dha lid ha ihanena moshitopolwa, odha li mewiliko lyaatiligane lya nkundipala. Shika osha gandja wo ompito koongeshefa dhaavalelwamo, dhi hume komeho , oshoka oongeshefa dhetu dhaavalelwamo, odho dha kala dhi na iinima mbyoka tayi yamukula koompumbwe dhaakwashigwana pethimbo lyo opala. Oshiholelwa: Iipululo nomatemo oya li hayi monika pethimbo lya pumbiwa moongeshefa dhetu dhaaluudhe,omanga moositola dha-BBK , iinima oya li hayi mbesitelwa pethimbo laya puka. Pethimbo lyaJanuali, opo to mono omaloli ga humbata iipululo nomatemo taga fala koositola dha-BBK, po pethimbo ndyoka aakwashigwana iinima oye yi landa nale.

Ai, tatu landitha nee. Aantu oya kala haa zi kOndangwa hono taye ya kOshakati ye ye ya lande iinima yoshinanena.Pompito mpono otwa monene po iimaliwa oyindji mpo, kakele ashike kutya ngame onda li omugoya kashona, andola hangaaka andola onda longo iimaliwa nale. Sho nda li tandi longo iimaliwa ethimbo ndyono okwatya tuu, oongeshefa itii dhi indjipaleke dhi ninge odhindji, ngame itii dhi ningi ano oombwaanawa.Oongeshefa onde ya ndi dhininge oombwanawa konyala kwa toka. Nalenale onda li nda longo iimaliwa, ihe kanda li ndi na ooondunge nomadhiladhilo gokwiindjipaleka oositola pomahala nomahala. Pomathimbo ngeyaka omahala ogendji oga li ga hupa ko kaage na oongeshefa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here