Oshimbwimbwili shehumokomeho tashi ningi oohango dhi kale dhi na ondilo

0
95

Loide Jason

WINDHOEK- Oohango dhongashingeyi odha ninga ondilo molwaashoka aantu ohaya tapathana nonande oye shi shi kutya yo itaya vulu okufuta shi thike mpoka nohaya kalya omikuli ndhoka haya ka futa konima yoohango.

Oohango dhongashingeyi odha hokololwa dhi na ondilo sha pitilila dhi vule ndhoka dha ningwa omathimbo ga piti.
Sho Kundana a ningi omapekaapeko nomapulaapulo kaawuvithi yopambepo, aagandji yomayakulo gwootenda noshowo kaaningi yoohango okwa mono kutya oshimbwimbwili shehumokomeho osho shi li kamana mokuningitha oohango dhondilo.
Kansela gwoondjokana okuza kongerki yedhina Reformed Evangelical Church of Namibia Lukas Katenda , okwa hokola kutya aagundjuka yongashingeyi oye na okahalu noshowo omathigathano.

“Aantu otaya ningi ethigathano opo kehe gumwe a kale e li komeho gamukwawo opo a ka popye kutya ohango ye oyo ya li dhingi yi vule dhayakwawo,” osho Katenda a ti ngaaka.

Okwa ti wo kutya okwiinenepeka nako woo oko omukithi omunene moshigwana ndele ngashingeyi aantu ohaya longitha oshimaliwa oshindji oshoka aantu inaya hala okumonika kaye na sha.

Katenda okwa tsikile ko kutya ngele omuntu okwa ifupupike e ta kala a fa ke li pombanda shoka itashi ti kutya ye omuthigona.
Oshoka shi ikololela kuye omuthigona oongoka ke na iikulya yokulya ihe ke shi ngoka ke na oshimaliwa shi li pombanda.
Kansela nguka e li wo omusita payithano okwa hokolola kutya ye sho a hokana oomvula omulongo dha pita okwa li ashike a longitha oshimaliwa shi thike pooN$1200 mokuhiila otenda yokulila aafuko noshowo aayenda omanga okwoopaleka motenda a longitha iimaliwa yi thike pooN$900.

Shika Katenda okwa ti osha li tashi vulu okwiidhidhimikilwa shi vulithe ngashingeyi sho aantu taya futitha oshimaliwa shi thike pooN$ 40 000 oku uka pombanda shoka tashi limbilike noonkondo.

Ndapanda Shuuya gwoTuga Events ngoka e li gumwe gwomaantu mboka haya gandja ootenda okwa popya kutya omakwatho ngoka haya gandja oku opaleka oohango ogi ikololela kunakupewa omakwatho ngoka.

“Tse ohatu pula shi ikololela kutya omuntu okwa hala ohango ye nenge oshituthi she sha opala ngiini. Ngele omuntu okwa hala iiyaha yomasipili, otenda onene ndjoka yi na ongushu yi li pombanda, nena noshimaliwa shoka osh ina okuya pombanda ndele omwaalu tagu londo,” osho a hokolola ngaaka.

Shuuya ngoka e li mongeshefa ndjoka nomusamane gwe okwa hokolola kutya olundji shoka tashi londitha omwaalu ngoka osheenditho shoka tashi eta iinima mbyoka.

“Ethimbo limwe osheenditho nasho oshi na ondilo onkene owu na okukwatela mo iinima ayihe mbyoka, iipundi yiitenda noshowo omaludhi giinima mbyoka ya halika onkene itashi vulika omwaalu gu ye pevi omanga omakwatho gondilo,” osho a tsikileko ta popi ngaaka.
Ootenda ndhoka dhi li pevi oondhoka dhi li poshimaliwa shooN$10 000 ashike iiyaha noshowo iipundi inayi kwatelwa mo.

Esron Kapolo ngoka woo e li naye omunongononi gwoondjokana noshowo omusita paithano okwa popya kutya oshimbwimbwili shehumokomeho osho tashi etitha aantu ya kale ye na omakwatho ge na ondilo.

Kapolo okwa ti kutya aagundjuka noshowo aayihokani yongashingeyi ohaya tapa shoka omazimo ngoka ga huma pashimaliwa ga longekidha oohango dhawo omanga ye shi kutya yo itaya vulu okulongekidha oshinima sha faathana.

Ashike aahokanathani mboka ya popi naKundana meholamo inaya hala omadhina gawo gaye moshikundaneki oya popi kutya shoka sha ningitha oohango ondilo ethimbo limwe omayitalitho omanga ethimbo limwe aniwa aakiintu nenge aahokanwa oyo taya pula iinima yopombanda opo ya wape okufuula yakwawo mboka ya hiya kiituthi yawo.

Shoka nduno tashi nyuwitha omakutsi ooshoka kutya yamwe ohaya ka lya oondjo komahangano ngoka haga gandja omikuli ee taya ka futa konima yohango.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here