WFW ta ka hogolola omanzuna gwoku ulika oonguwo mOngwediva

0
19

Pinehas Nakaziko

WINDHOEK-Aalongekidhi yoshituthi shoku ulika omizalomwa dhingi moshilando shoka hashi ithanwa melaka lyopambelelwa ‘Windhoek Fashion Week’ nenge WFW oya tseyitha kutya ehulilo lyomwedhi nguka otaya ka hogolola omazuna dhingi gwoku enda noku ulika oonguwo dhaahondji ngoka ga hala oku ka kutha ombinga moshituthi shomvula ndjika.

Shika oshalandula sho olweetho lwotango lwokuhogolola omazuna ngaka lwali lwaningwa moshilando oshiwike shaziko, nolwali lwa nana engathithi lyaamboka ya hala okukutha ombinga ye thike po 450 moshilando ashike.
Kalistus Mukoroli ngoka eli oye akwatela oshiindingili shika komeho okwati kutya nuumvo omwaalu gwomazuna ngaka ogulu gwa indjipala noonkondo, guvule omvula yaziko.  

Kakele kwaashoka, Mukoroli okwa tseyitha ishewe kutya otaya ka hogolola ishewe omazuna gwoku enda okuziilila komukulofuta gwaSwakopmund muKotomba, nago gamone ompito ombwaanawa yo ku kutha ombinga moshituthi osho tuu shika.
“Omvula yazako okwali ashike twatala notwa kutha aayendi yoku ulika oonguwo moshilando, nonuumvo okwali twahala tugandje ompito ombwaanawa kaa uliki yoonguwo ayehe mpoka yahala okukutha ombinga moshiwike shika shoku ulika oonguwo moshilongo ashihe,” Mukoroli tati ngaaka.

Okwagwedha po ishewe tati WFW oyili ya egulukila kehe gumwe ngoka ena ohokwe moshiwike muka, okuza kaayendi dhingi, aahondji yoonguwo, nenge kehe ngoka ahala oku kutha ombinga moshituthi osho tuu shika, nelalakano lyoku taandelitha uunongo wa yoolokathana ngele tashi momizalomwa dhomoshilongo, noku tula omizalo dhomoshilongo pamuthika gwopombanda.
Aalongekidhi yoshituthi shika oya tseyitha ishewe kutya sho otashi kadhanwa petameko lyaNovemba, momasiku 6-10 moshilando pangelo, nehala otali katseyithwa nale.

Kakele kwaashoka, WFW oyili ishewe metifa lyoku holola aahondji naanduluki yomizalo mboka taya ka kutha ombinga moshituthi shonuumvo, naamboka otaya ka tseyithwa pehulilo lyaSepeteemba.
Nuumvo aanuunongo mboka yeli haya etapo iizalomwa iikwawo ngaashi uulyenge womothingo iiyela noondjato dhopeke mwakwatelwa oongaku nayo  yaka kuthe ombinga moWFW.

Mukoroli okwati okwa hala oshiindingili shonuumvo shikale shadhenga mbanda, naalongekidhi oyeli ya tula ombunda moshihwa opo ya vule oku etapo oshituthi shoka shaza oona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here