Aanasikola ya pangele iipundi niitaafula

0
49

John Muyamba  

RUNDU – Omukuluntuwiliki gweElongo moKavango kokUuninginino Teopolina Hamutumua okwa kuthile ko egala oSekundosikola yaLeevi Hakusembe sho ya longo iilonga iiwanawa, oshoka aanona mboka taya ilongele okuhonga iipilangi ya pangele iipundi niitaafula mbyoka ya kala ya tekauka.

Iipundi mbyoka ya teka oya li ya gongelwa okuza koosikola moshitopolwa dhoka dhi na ompumbwe yiipundi niitaafula noshowo oongulu dhosikola.

Pethimbo a li ta popi noshifo oshimwayina naKundana shoNew Era, omukuluntu gwelongo nguka okwa pandula aalongwa naalongi kosikola ndjoka omolwa iilonga iiwanawa ye yi longa.

“Sho twa ningi, otwa kongolola kosikola dha yooloka iinyakwi yiipundi niitafula mbyoka ya teka, e ta tu yi fala koLeevi hoka kuna aanona ta ya ilongele uuhongi wiipilangi wopetameko. Otwe ya landile iilongitho, nakehe shimwe shoka ya pumbwa no ya longo iilonga mbika nawa, kaaku na we. Sho oskola ya katameka, iipundi yivuilithe po1000 oya falwa koBunya Combined School nayilwe okoNkurenkuru Combined School,” ta ti ngaaka. “Ohatu ndhindilike owala kutya iipundi niitaafula ingapi ya zi koskola yini.

Oshiholelwa, ngele kosikolwa otwa kutha ko iitekela yiipundi nenge yiitaafula 200, otatu ya shunine naanaa omuyalu ngoka gwiipundi niitaafula yi li 200 ya pangelwa.”

Onga omukuluntu gwelongo moshitopolwa, Hamutumua ota ti oku uvite etumba oshoka aailongo yokuhonga iipilangi yopetameko otaya yi komeho nawa, yo ishewe ota ya kwathele mokupangela iipundi niitaafula yawo mbyoka ya teka. . 

“Ondi uvite uunambano, ndika olyo naanaa elalakano lyelonga lyaanona yetu. Itashi kwatha sha ngele tatu longo aanona, ashike kehulilo lyesiku itaya vulu okuninga sha shina sha naashoko ya longwa. Okupangelela iipundi niitaafula oshili endhindhiliko kutya aanona mbaka otaya mono elongo lyongushu, ndjoka tali eta elunduluko moonkalamwenyo dhwo. Ngele oya hala otaya vulu okutsikila niilongwa mbika kiiputudhilo yuungomba, konima ngele oya mana Ondondo 12,” ta gwedha po.
“Aaanona mbaka monakuyiwa otaya ka klala oyo omutse dhuungomba, notaya ka kala ya homata kehe shoka tashi pumbiwa oku kwata koo oshikondo shoofaabulika”.

Kakele kokuhonga iipilangi, aanasikola yokoLeevi Hakusembe, otaya ilongele wo okutunga, okufikila, niilongwa mbyoka ohaya tameke naye okuza moGrade 8 sigo o12. Mongashingeyi, Leevi oye wala osikola ndjoka hayi gandja iilongwa yopaungoba moshitukulwa, ashike elelo lyelongo olya hala ishewe Kahenge Combined School ndjoka yili koNkurenkuru, nayo yi pewe iilongwa yuungomba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here