ETUMWALAKA KAALONGWA, AALONGISIKOLA NAAVALI KOMBINGA YEKOONAAKONO LYAHUGUNINA LYOMUMVO 2018

0
143

Okuza pemanguluko epangelo lyaNamibia kohi yongundu tayi pangele yoSwapo olya tula elongo pombanda mokutunga po oshigwana onga oshihwahwameki shehumokomeho. Momutengenekwathaneko gwelongitho lyoshimaliwa gwongashiingeyi, epangelo olya gandja oopelesenda 18 koshikondo shelongo. Shi ikwatelela komupopiliko gwegumbo lyomutumba gwopashigwana, omuplofesa Katjavivi (2017) shika osha kalela po oopelesanda 6 sigo 7 dhiizemo yeliko lyaNamibia, shoka she tu ninga tu kale shimwe shomiilongo itatu muuyuni mbyoka yi na oopelesenda dhiizemo yeliko dhi li pombanda ndhoka dhu uka kelongo. Ngaashi osho sha kala omuthigululwakalo, oshipambu oshinene shoobiliona N$67.08 dhelongitho lyoshimaliwa shomutengenekwathaneko gwoshimaliwa gwo 2015/2016, ogwa ya koshikondo shelongo moka oobiliona N$11.32 (oopelesenda 18 ). Nena onga oshizemo shika out na oosikola dhi li 1723 moNamibia moka 1604 dhepangelo omanga 119 dhopaumwene. Oongulu dhosikola dhi vule po4000 odha tungwa okuza oshilongo sho sha manguluka sigo omuAguste 2013, oosikola 26 odha li dhi li metifa lyokutungwa.

Ashike nando ongawo, oshigwana onkee sha tegelela iizemo tayi hokitha okuza koshikondo shelongo shi kandule po oluhepo, niinima yilwe iiwinayi moshigwana nokuya po nomikalo omipe dhokupanga omikithi ndhoka tadhi dhipaga aantu yetu unene tuu mboka ye li moluhepo. Shika otashi etwa kaalongwa, aalongisikola osho wo aavali. Onkene, onda hala okupula opo aalongwa, aalongi naavali pethimbo ndika lyu uka komakonaakono gahugunina gokomumvo tu ituleni mo nelongelokumwe okulundulula onkalo yanakanena yelongo tu yi fale pombanda moka euumbo lyaNamibia tali mono omukumo netumba melongo lyetu.

AANASIKOLA
Ndika ethimbo lya simana monkalamwenyo yoye oshoka omakonaakono gokehulilo lyomumvo ogo haga tokola, taga tengeneke nenge taga gandja olopota kombinga yuukwatya woye kutya oto ka kala nonkalamwenyo ya tya ngiini omumvo tagu landula nenge monakuyiwa. Ngele owu li mondondo onti-12 ndika ekonaakono moka to pitile ndyoka tali ulike kutya onakuyiwa yoye oyu uka kuni. Onkene ilonga wa mana mo, etha po okupashiyona ndele to itula mo mekonaakono lyoye, pa ulukaku iinima iiwiinayi osho wo ookuume ya puka, ongele shapo mu li mokangundu kokwiilonga. Itaala mungoye mwene opo wu sindane.

Etonatelo lyaakuluntu yoye olyi na oshilonga noonkondo, onkene li simaneka noku lyi landula. Ongoye wu li koluuli lwonakuyiwa yoye, onkalamwenyo yoye oyi li momake goye ngashingeyi, kala nomukumo, wi itula mo, simaneka aalongi naanasikola yakweni, longa nuudhiginini ngoye iyageka okukala pomahala omawinayi pethimbo lya puka.
Keelela oku ilongitha nuudhigu, okwaa iyinekela mwene osho wo omikalo dha tanganana oshoka mbika otayi ku piyaganeke sho to lesha naasho to shanga ekonaakono. Kala wu na omukumo kutya iizemo sho tayi ka pitithwa muDesemba nenge muJanuali ngoye oto ka kala gumwe gwomwamboka taya ka nyanyukilwa kaakuluntu yawo. Namibia okwe ku tegelela onga omukwashigwana e na onakuyiwa nota gandja sha oshiwanana mokuyambulapo eliko. Onkene onakuyiwa oyi li momake gaamboka ye yi ilongekidhila, onkene itula mo mokulesha opo wu kale omuti gu na iiyimati iiwanawa. Otwe ku pumbwa nowu noto vulu wu kwathele Namibia a ninge oshilongo sha huma komeho.

AALONGISIKOLA
Aalongi yakwetu, ondi shi shi nawa kutya amuhe omwi ipyakidhila notamu kambadhala okulonga nuudhiginini. Ongushu yaalongi otayi ulike ongushu yaakwashigwana nuuna aalongi taya adhima, oshilongo nasho otashi adhima. Natu tsikileni oku undula noku kwashilipaleka kutya aalongwa oyi ilongekidhila ekonaakono pamukalo gwokuninga omeendululo, okutalela ethimbo lyokwiilonga osho wo okUya po nomikalo dhilwe ngaashi okulala poosikola, ootundi dha gwedhwa po, okukwathela aanona koohandimwe, oku ya yambidhidha noku ya kwathela mpoka natango taya kikimba, opo ku gandjwe omapukululo kaalongwa tse tatu nyanyagula ayihe mbyoka tayi piyaganeke, ngaashi omikalo omiwinayi nekudhilo. Aalongi ayehe moNamibia ayihe koonono naya kwashilipaleke kutya oompito dha gwana opo dhi li ku gandjwe elongo lyi na ongushu kaalongwa yetu ayehe.

AAVALI
Onda hala okutsa omukumo aavali ayehe ya kuthe ombinga melongo lyaanona sho tu uka momakonaakono. Eyeletumbulo lyomoAfrca otali popi kutya otashi pula omukunda aguhe okulela okanona, natu ndulukeni po omahala taga yambidhidha okwiilonga kwaanona momagumbo getweni, momikunda osho wo momalukalwa getu. Natu sileni aanona yetweni oshimpwiyu ya kale yi ilongelela momagumbo nopondje opo ya vule okutaalela olugodhi. Uuyuni mbuka owa ninga po wo uudhigu osho wo walyeenda ongula olyo lya toola ohima, natu kwashilipalekeni kutya otwe ya pa iikulya ya gwana, ethimbo lyokwiilonga, na itatu ya longitha unene, oku ya vulitha nenge tu ya tangalalithe meyilongo lyawo. Omuvali tula po shoka wa tegelela kokanona koye ka ete po ngoye to pula iizemo tayi hokitha omanga to ka yambidhidha noku ka pukulula.

Ooyene yoondingosho takamitheni omalyukulyuku geni pethimbo lyekonaakono oshoka aalongwa itaya vulu oku itula mo omolwa ekudhilo. Amuhe otandi mu halele ompolo mekonaakono lyeni lyahugunina lyokomumvo.
Ya gandjwa ku:
Comrade Hofni Iipinge
Amushanga gwElongo, Ongundu yOohembundangele nOmithigululwakalo
SWAPO Party Youth League
oEmail: hofniiipinge@gmail.com
Onomola yongodhi: +264 81 7519 243

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here