Kassi Boys a tokola okumangulula omulongelo gwaDesemba

0
26

Shipi Elago

Oneshila – Sho iituthi yomatango omanene gaDesemba yi li tayi hedha popepi, ngaashi shi li omuthigululwakalo gwomayinyanyudho olwindji aantu koombinga noombinga ohaya kala ya tala kaahikingalo okutala kutya olye ta ka hika okangalo hoka ta ka ka pangela nokukwata ko ewangandjo pethimbo lyaDesemba.

Kassi Boys, ongundu yaamati yatatu oyi li nale ya tula oalubuma yawo kepaya ndjoka ya tseyika nedhina omulongelo gwaDesemba.
Oalbuma ndjoka ya tegelelwa yi ka ngungule momapandaanda kuyele omwedhi twa thinda oyi na uungalo 18 moka okangalo okatitatu oko ka talika nale ta ka ka dhenga oombwa niiyaha muDesemba.

Simon Silvanus, Nashilongo Asser, naShilongo Thomas mbaka oya kala mongundu yokundaanisa yomOneshila ya tseyika nawa Ama Young Kinds ndjoka yi shiwike nawa ngele otashi ya pokudhenga olukaku pevi.

Ashike kakele kokudhenga olukaku pevi aamati mbaka ohaya undula embako uukodhi tawu ka lala onkene aaholi yoongalo naya tegelele ya ka mwenyekwe ka kuna we.

Oya ti oongalo dhawo oye dhi nunina unene tu aagundjuka oshoka odhindji odhili molupe lwoKito Afro Pop no sho wo Kwaito Gospel, ashike ina dhi patella omuntu gwulwe pondje oshoka odha hambudhwa momukalo moka ta dhi vulu oku hita momitima dhaantu kehe ye na ethimbo noongalo.

Kassi Boy mondambo okwa li eya mom o 2009 na okwa kala no ku mwenyeka me Expo neTrade Fair moka ye li ya totha mo Olufuko, Helao Nafindi Expo nosho wo Ongwediva Trade Fair.

Oyati kakele ko ku hika oongalo nokuundula embako oye li ya tota po oshiputudhilo (academy) sho ku longa uunona uushona mboka wuna ohokwe noshitalenti sho ku ndaanisa koshi youngundu yokundaanisa ha yi ithanwa Ama Young Kids.
Kassi boys oye li wo yena iizalomwa mbyoka ya tseyika nedhina The Wait is Over moka ha ya landitha unene uumbindja osho wo uukepi.
Moka omo mwazi okathilinga hoka oko ta ya longitha okufutila olabum yawo yOmulongelo gwaDesemba.

Ashike ota ya kombo kombunda John Shwanstinger ngoka e li eya yambidhidha pashimaliwa na oheya kwathele wo momalweendo uuna ya ithanwa ya kamwenyeke pomahala gayooloka.

Omulongelo gwaDesemba oko ta gu zi hoka tuleni onguti puuya oshoka shampa gwa nukile momapandaanda nena kehe ondjuhwa ota yi ka matuka nehandjagali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here