WAD a gandja omadheulo oshali kAakalkfeld

0
17

Loide Jason

WINDHOEK – Aagundjuka ye vulithe 80 oya li ya pewa oonzapo dhawo sho ya mana okwiilonga omadheulolongo ngoka ya pewa kehangano lyedhina Women Development for Action (WAD) oshiwike sha zi ko kehala lyedhina Kalkfled moshitopolwa shaOtjozondjupa.
Mbaka oya li ya mono oonzapo dhawo momayithano ga yooloka ngaashi okuhondja, okuteleka noshowo ookompiuta.

WAD ehangano ndyoka lya gandja omadheulo ngaka oshali kaagundjuka mbaka opo ya vule oku ka longitha oonzapo ndhoka moku ka konga iilonga , nenge oku tota po shoka taya vulu taya longitha uunongo mboka ya pewa oshali.

Ashike aapopi ya yoolokathana oya li ya tokola opo ya kumagidhe aayilongi mbaka kutya ngashingeyi oompito dhiilonga odha pumba nookondo na onkene naya kambadhale okutota po oompito dhiilonga noshowo okwiilongela yoyene taya longitha uunongo mboka ye na.
Omukuluntupitithi gwehangano ndyoka Salatiel Shinedima okwa hokolola kutya ngashingeyi omahangano ogendji giilonga oge li taga kutha aaniilonga miilonga omolwa eliko lyoshilongo ndyoka lya shuna pevi.

“Aagundjuka oyendji mboka ya pita ondondo onti 12 oye li pevi molwaashoka kapu na oshimaliwa shoku ya futila nenge aakuluntu yawo itaya vulu okufuta oosikola dhawo onkene natango aantu oyendji otaya zi mo natango moosikola yo inaya mana unene ngaa aanasikola yopoosikola dhopevi. Onkene nduno okwaahe na iilongo moshilongo oku li pombanda unene,” osho Shinedima a hokolola ngaaka omanga ta popitha aayilongi noshowo aavali mboka ya li ye ya okuninga oontaliyiho dhaanona yawo sho taya pewa oonzapo.

Okwa ti ehangano lyoWAD olyi li po okukwathela noshowo okunkondopaleka mboka kaye na iilonga nuunongo notali tsikile oku shi ninga.
Okwa pandula kutya yaali yomaayilongi mboka oya mona nale nokuli iilonga konima ashike yethimbo efupi sho ya mana okudhewulwa.
“Otwa iitaala kutya ngele aantu moshigwana oya pewa uunongo nontsewo nena otaya kala ye li ponkatu ohwepo okumona iiyemo yawo kuyo yene opo ya hwepopaleke oonkalamwenyo dhawo,” Shinedima ta popi ngaaka.

Okwa ti kutya okukala omushona ndele ku na iilonga ohashi etitha opo nokuli omuntu a tameke okulongitha nayi iikolitha mbyoka hayi etitha omuntu a longe uushanda niinima inayi wapala.

Shinedima okwa hokolola kutya oku kala omugundjuka ndele ku na iilonga otashi teya omuntu omukumo, otashi vulu oku etitha uuvu womomutse, noto kala wu lwete kutya ono tambulwa ko moshigwana.

Ngoka wo a popi poshituthi shoka okwa li kansela gwoshikandjohogololo Otjiwarongo Julius Neumbo, ngoka a lombwele a yilonga kutya ota ka pa gumwe gwomuyo iilonga yopakathimbo opo yemuhondjele ohema nombindja yoSafari.
Omanga omumvo taguya tagandja woo omakwatho gwopashimaliwa kaayilongi yeli yane opo ya tsikile ko neyilongo lyawo.
Omupevi minista gwiipindi noshowo omaunangeshefelo Lucia Iipumbu naye okwa popitha aayilongi mboka nokweya nombwele opo ya longithe oompito dhomayambidhidho ya vule oku humitha komesho omayilongo gawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here