Omalongekidho gEhao Cultural Expo metifa

0
22

Kefas Shipi Elago

Okahao – Ondoolopa yaKahao oyi ipyakidhila niinyangadhalwa ya yooloka yokugongela oshimaliwa shoku unganeka oExpo yotango konima sho elelondoolopa lya li lya dhikwa po.

Victoria Haihambo oku li gumwe gwaamboka taya vutu enene dhilaadhilo lyoku eta omawiliko ngaka mOkahao nokwa li a yakele ko Kundana nkene omalongekidho gEhao Cultural Expo 2019 ta ga ende.

“Otwa tameka nomalanditho mondoololopa moka aakalimo yomondoolopa twe ya pa ompito opo ya landithe iilandithomwa yawo uunene mbyoka yopamuthigululwakalo yo taya futu okashona okuya moshiketha shEhao Cultural Expo, Victoria ta ti.
Okwati onge elelo oyeli ya hala okutungila omawuliko ngaka komithigululwakalo neenkulunkedhi dhoshigwana dhoka dhi li ekota lya kola mo ku nana aapashiyoni muuyuni.

“Okahao oko ehala ta li vulu oku nana aapashiyoni na oli li pomukulambo gwondjila ha yi longithwa kaapashiyoni okuya kEtosha,Ruacana osho wo koshitopolwa shaKunene, otuna omahala mpoka pwa fumbikwa aakwaniilwa yaNgandjera onge omahala mopka aapoashiyoni ta ya vulu oku taalela po,” Victoria tatsikileko.

“Ehao Cultural Expo ota li lalakanene opo aantu yomihoko dha yooloka op[o ye ye pamwe oku ulika iikulya yopamithigululwakalo dhawo ha yi longekidhwa nosho wo iikwankulunkedhi yilwe, ota tu ka tegelelela omihoko dhayooloka dhi ka kuthe ombinga no ku ulika iikwankulunkedhi yawo, Victoria ta gwedha po.

Okwati molyotango lyaDesemba ota ya kala noshituthi oshinene shegongelo lyoshimaliwa mOkahao omanga petameko lya March 2019 ta ya ka ninga oshikwawo moVenduka moka ta ya ka ulika oompito adhihe dhoka Okahao ta ka vulu oku pa aanangesefa osho wo aantu koohandimwe.
Ehao Cultural Expo olya tengenekwa li ka kaleko kuyele omumvo twa thinda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here