Ompumbwe yomeya mOngwediva

0
34

Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA-Okuza oshiwike sha za ko, aakalimo yomOngwediva oya kala monkugo yi na onkambe, omolwonkalo yomeya ndjokla tayi yaga kegonga, unenene tuu moshanga shomutenya. Otaku popiwa kutya olundji omeya haga pata omutenya nokugaluka ashike komatango nenge uuna lya ka pa oyana, uule ashike woowili tadhi yalulwa.

Shi ikwatelela komukuluntu gwomakwatathano mOmbelewa yondoolopa mOngwediva, Jackson Mmma okwa ti manga itaa vulu okukoleka ombahu nokawawa onkalo ndjika oshoka oku li mokafudho, ota ti tango osha li sha holoka molwa opomba yomeya ompe ya li tayi dhikwa.
“Oopomba dhokupomba omeya odha li dha tulwa mo okuza mOmaandaha okupomba omeya okuza hoka haga zi okuya mootenka ndhoka hadhi gandja omayakulo gomeya kondoolopa yaNgwediva, naashika otashi vulu okukala sha gwedha ko kepiyaganeko lyeandjaganeko lyomeya.”

Gumwe gwomaakalimo yomOngwediva ngoka inaa hala okutumbulwa edhina moshifo, okwa ti omeya ohaga patwa inaaya tseyithilwa, nonkene ohaya thiminikwa yaakale yaa na omeya uule wethimbo ele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here