Omukiintu ta hokitha iimputu uuthanguthangu

0
19

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Gwelulu ota ki ipelwa muule wiiwike mbika iyali tayi landula sho taku ka kala ehingo lyuuthanguthangu woohembundangele yoomvula dha yooloka, naanona mboka ye na omidhi dhaantu mboka ya li ya mona iihuna otaya kumikwa ye ye koshiindingili shika. Oshiithanene shika otashi ka kala ko momasiku 13 Kotomba moRotary Club Windhoek.

“Okutunga einekelo mungoye mwene okuza poomvula dhopetameko ohashi tungu uukwatya uuwananwa osho wo esindano moshimpungu shuudhano,” Charmaine Shannon, ngoka e li omuunganeki gwomvula ndjika gwuudhano wuunona wokuhinga oombasikela ta ti ngaaka. Rotary Club Windhoek oya li ye ya po nuudhano mbuka wuunona oomvula dhi li omulongo dha pita, opo ya nane aantu oyendji onga oshitopolwa shoCycle Classic.

Edhilaadhilo lyokuninga okuhinga kwoombasikela huka oshiindingili shofamili ayihe, okuza kiimputu sigo okwaamboka taya tidha uukulupe. Omvula ndjika okuhinga kwoombasikela kuunona otaku ka kala ko mOlyomakaya, 13 Kotomba, mbalamabala ashike konioma yegandjo lyomapole gaamboka haya hingi oombasikela moondundu.

Omudhewuli a tseyika nawa gwuudhano wuunona, Shannon, oha unganeke ookamba dhokudhewula aanona osho wo okuunganeka uudhano wiimputu. Oomvula dhi li hamano dha za ko okwa li i imanga uukuni kumwe noRotary club nangashingeyi oha unganeke nokukwatela komeho uudhano mbuka wuunona wokuhinga oombasikela.

Naye mwene e hole okuhinga oombasikela, okwa ti okuhole okulonga nuunona, ta gwedha ko ta ti,”ohandi uvu nawa uuna okanona ke na oohoni haka lundulukile molwaala lulwe e taka kala nomukumo, tashi pitile medheulo lyuudhano.”
“Yo taye shi pondola onga aahingi yoombasikela, aambwindi yomeya nenge mukehe tuu oshimpungu shuudhano nohashi kala tashi shambula,” Shannon ta ti. Cycle Classic oshiindingili shoshigwana nelalakano ku gongelwe oshimaliwa hashi ningwa koRotary Club Windhoek shoka sha tamekele mo1999. Nuumvo otashi ka ningwa moWindhoek muule womasiku gaali mOlyomakaya nomOsoondaha yomasiku 13 no14 Kotomba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here