Taku sinananwa uupuka uushonashona mombuga

0
26

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Muule woomwedhi mbali dha pita oongundu dhaanongononi naapekaapeki odha kala dha tula ombunda moshihwa mombuga yaNamib. Ongundu yimwe oya yambukile koNew Zealand notayi ningi omapekaapeko yomikalo ndhoka tadhi vulu okulongithwa okukonga iipuka mbyoka yaa shi yopehala mpoka muuyuni, eeno, shoka okutala ngele ope na nenge kape na iipuka yaa shi yopehala mpoka omakanapa kakele kwaashoka tu shi kutya oko yi li shili kombanda yevi. Ongundu ndjoka ya za koNew Zealand oya otayi longitha okandhagandaga okashona vke na okathano ka yalule iinamwenyo mbyoka hayi hupu moonkalo oondhigu mbyoka hayi kala mombuga yaNamib ndjoka ya pupyala noonkondo.

Iinima mbika ohayi kala momidhingoloko oondhigu notadhi yaga kegonga dhi na uupyu wamememe. Oombakiteli odhindji ohadhi mene komamanya popepi nomahala ngoka haga kungulukile omeya okuza mefuta. Omupeviprofesa Barbra Bollard naaniilonga pamwe naye shoka taya ka longa moombuga dhi li mbali otashi ke tu pa uuyelele kombinga nkene koopulanete dhimwe taku vulu okukaliwa nomwenyo osho wo nkene elunduluko lyonkalo yombapeo tali lundulula opulanete yetu.

Bollard, ngoka e li omunongeki omukuluntu koshiputudhilo shoApplied Science koAUT, okwa kala nokukala oshitopolwa shosipana ndjoka tayi longitha okandhakadhaka okashona hayi kala mombuga yaNamib moka uupyu hawu vulu oku adha oodegree Celsius 68.
Nekathano hoka haka tala nokuthaneka koombinga adhihe ka pandekwa kokandakadhaka koX8 pamwe noshilongitho shoka hashi kwatwa meke komutu e li ke li pevi, oya li ya vula okumona oonkondo tadhi zi koshimeno shimwe shoka shi na uukwatya wi ili noonkondo shoWelwitchia mirabilis. Osipana ndjika otayi ka galukila kombuga yaNamib muMai, manga inaayi ka thinda koAtacama konima yethimbo momukokomoko gwomumvo yi ka longe nehangano ndyoka lyi li kohi yoNASA lyoSETI opo ya kangule nawa omikalo dhawo, nokuyelekanitha uuyeelele mboka ya gongela.

“Kopulanete huka, otatu dhilaadhila kutya omapekaapeko getu otaga ka tseyithila aatotipo yomisindalandu kombinga yesimano lyonkalamwenyo moombuga onga omandhindhiliko gomalunduluko goonkalo yombepo,” Bollard ta ti ngaaka.
“Otatu dhilaadhila woo kutya kutya otatu ke ya po nuutekenika mboka tawu ka longithwa moopolohalama monakuyiwa mokukonga onkalamwenyo kopulanete yaMars nadhilwe wo.” Okulonga pamwe naNASA kasha shi ashike oshinima sha simana miilonga yandje, ta ti, ashike omathimbo gamwe osha guma onkatu yopaumwene.

Ongundu onkwawo oya kwatelwa komeho kuSarah Evans, ngoka e li omunongononi gwomidhingoloko naayihe yawo ha longele oUnivesiti yaMichigan State. Oya longa pamwe nosipana yaanongononi opo ya gandje omadhilaadhilo gawo gotango kombinga yondawu onga ondjila yuupuka uushona ngaashi oombakiteli noombuto, nenge onga omukalo gwoku enditha uupuka mbuka miinano iile okufala komahala omape.
Omasinanano gaEvans pamwe nomushangi omukwawo Elias Dueker gwokoBard College, nomushangi Kathleen Weathers, ngoka omunongononi omukuluntu Koshiputudhilo Carry Institute of Ecosystems Studies oya yelekanitha ondawu momidhingoloko dhuupuka mbuka uushonashona momidhingoloko mbali dha yoolokathana thilithilu tadhi pangelwa kondawu.

Coastal Maine, ndjoka omudhingoloko gwawo tagu eta etholomopo lyontsi yomeya osho wo ondawu, osho wo Ombuga yaNamib, ndjoka ya kukuta noonkondo yo kayi na omeya yi li komunkulofuta kuumbugantu waAfrica.

Osipana oya li ya konaakona ombepo, ndjoka yi na ondawu naandjoka kaayi na sha, nomvula, ya dhindwa ku kwatwe uumbakiteli, otaku ndhindhilikwa wo uupuka mboka wu li mo otutututu. MoMaine, uuyelele mboka wa li wa gongelwa muule woometa 30 dhefuta pethimbo lyiikonga iyali.

Mombuga yaNamib uuyelele owa li wa gongelwa pomahala gaali ngoka ge li konyala ookilometa 50 okuza pefuta.
“Uuta wondawu owa li wa monika wu na oshilonga mokukaleka oombakiteli nomwenyo osho wo oku dhi enditha.” Evans ta ti, ngoka e li omupolofesa gwopevi moshikondo Departments of Integrative Biology and Microbiology and Molecular Genetics. Pomahala agehe, uupuka uushonashona wa yoolokathana owa li owundji pethimbo osho wo konima yonkalo yondawu ngele taku yelekanithwa noonkalo dha yela.

Uututo mondawo ohawu pitike uupuka wu kale nomwenyo ethimbo ele kale mo ethimbo ele shi vulithe ngeno sho kamu na uututo. Ongoshizemo, ondawu ohayi tula iinima oyindji osho wouupuka wa yooloka kevi wu vulithe keno tawu etwa kombepo oyo awike. “Uuna ondawu tayi tayi ya, otayi vulu okulundulula onkalo yomidhingoloko guupuka,” Dueker ta ti. Molweendo okuza kefuta okuya komukunkulo, uupuka ihawu hupu ashike, ashike ohawu wo lunduluka pethimbo ndyoka. Ondawu yoyene omudhingoloko. Iizemo mbika otayi ulike ompito tashi vulika ondawu yi longe onga oshilongitho mokusinana etulo lyuupuka momudhingoloko pokati kefuta nevi,” Evans ta ti. Uukwatya wayo osho wo iilonga yayo otawu vulu okulonga etameko lyiilonga yobiology yokonahiya osho wo iilonga yasho monterrestrial
– Sha kuthwa moNZHerald nomoMSU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here