• July 17th, 2019
Login / Register
uploads/2019/07/Pension.jpg

SA okwa hala okutula ovanailonga mopenzela diva

Epangelo laSouth Africa ola hala okuya komesho nomalongekido okuninipika omuvalu wovanailonga vepangelo, ovo okupitila meendjabi hava longifa po omuvalu munene woshimaliwa shepangelo oo u fike peebiliona R600‚ hano eepelesenda 35 doimailiwa aishe oyo hai longifwa kepangelo, omudo keshe.