• May 24th, 2019
Login / Register

POSTS BY New Era Reporter

To contact the author and editorial staff send an email to newsroom@nepc.com.na

Ernest Nghidinwa a nangekwa mOshidute

OSHIDUTE - Ohamba yOvakwanyama Meekulu Martha Christian Mwadinomho yaNelumbu okwa nangeka Tatekulu Ernest Nghidinwa onga Elenga lakula lediko Oshidute mOshikandjo Oshikunde. Enangeko eli ola ningwa ashike konima yomafiku

Eegululo lyomaulikilo nokaatoloko koombale dhi ihaka

Ongwediva  - Ehangano lyomapungulilo goonkuluhedhi lyedhina Museums Association of Namibia melongelokumwe nosheendo tashi zi kongongahangano yiigwana yaEurope  moNamibia osho wo National Museum yaFinland otaya ka patulula omaulikilo ngoka taga ka endaenda nomahala osho wo okaatoloko komauyelele momasiku 15 Apilili omumvo nguka.

uploads/2019/04/King%201.jpg

Elenga enene lyUukwambi lya ndjokonona Kauluma

ONAMEGA- “Immanuel Kauluma Elifas okwa li omulumentu gwombili, gweyego hali kala kombanda kehe ethimbo, omulumentu gwokuninga omashendjo, ngoka kwa li  ha hiki oongongi dhe dhanamambati okunyanyudha aantu ayehe, nokwa li ha egamwa kukehe gumwe omolwa ombili nombepo ye ombwanawa kwa li e na nakehe gumwe.”