Nyanyaleni oukwamuhoko nedengelo lodi peisho - Mushelenga

RUNDU –Minista elile po eyambulepo loilando noitukulwa yokoushai, Peya Mushelenga okwa ti oshiwana nashi li vangeke oukwamuhoko edengelo lodi peisho, paku henuka okuyandja oilonga kovanhu shaashi ashike va dja momuhoko wonhumba ile va pamba ngadi.