• September 27th, 2020
Login / Register

POSTS BY Strauss Lunyangwe

To contact the author and editorial staff send an email to newsroom@nepc.com.na

uploads/2019/11/Anne1(1).jpg

Anne Singer a pititha oalbuma ompe

WINDHOEK – Omwiimbi gwoongalo a tseyika nawa Ann Singer osho a pititha oalbuma ye ontiyali yi na oongalo 12. Okwa li a tameke okulonga noprojeka ndjika omumvo gwa za ko, nosha li she mu pula oomwedhi odhindji e li mostudio opo a gandje oongalo ndhoka dha dhoga nawa.