• February 22nd, 2019
Login / Register

POSTS BY Loide Jason

To contact the author and editorial staff send an email to newsroom@nepc.com.na

Elelo lyaKhomas otali ka kondjela uundjolowele

WINDHOEK- Okomitiye yewilokongundu lyelelo lyoshitopolwa shaKhomas oya holola kutya oya tula poha oshimaliwa shi thike poomiliona N$7,2 moshiluku shiiniwe yomumvo 2018/19 opo shi kwathele mokulundulula onkalo yomeya nuuyogoki momahala ngoka kage li pambelewa  moshilandopangelo.

uploads/2019/01/02/Informal%20settlements.png

Kazapua a pula oomakonaakono gomuule moombashu

WINDHOEK-Meya gwondoolopa yaWindheok omusamane Muesee Kazapua okwa holola omadhilaadhilo kutya napu ningwe omapekaapeko gomuule opo ku talike kutya oshike naanaa tashikokitha omwaalu gwoombushu momahala ngoka gaa li pambelewa moshilandopangelo.

uploads/2019/01/02/hage.jpg

Geingob ina hala we oombashu

WINDHOEK –Omupresidente gwoshilongo Hage Geingob okwa lombwele elelo lyondoolopa yaWindhoek kutya omahala ngoka kage li pambelewa ga ze po nomukalo ngoka tagu kandulapo onkalo yawo.