• March 23rd, 2019
Login / Register

Karas

uploads/2018/11/Christmas%201.jpg

Nghene va faneka okudana oshivilo shaChristmas

Lüderitz – Efimbo eli olo efimbo ovanhu tave lilongekida okudana oshivilo shedalo lOmukulili. Ovanhu vamwe ottava i momalweendo, okudja keenhele doilonga oko hava ningi epanga, va yuka komikunda oko va yambukile, va ka tyapule pamwe novakwapata vavo oshivilo shaChristmas.