• November 30th, 2020
Login / Register

Africa

uploads/2019/07/Pension.jpg

SA okwa hala okutula ovanailonga mopenzela diva

Epangelo laSouth Africa ola hala okuya komesho nomalongekido okuninipika omuvalu wovanailonga vepangelo, ovo okupitila meendjabi hava longifa po omuvalu munene woshimaliwa shepangelo oo u fike peebiliona R600‚ hano eepelesenda 35 doimailiwa aishe oyo hai longifwa kepangelo, omudo keshe. 

uploads/2019/03/Power%20cut.jpg

Olusheno onkene talu tsikile nokugwa ko moSA

Johannesburg, South Africa  –   Ehangano lyokuandjaganeka olusheno moSouth Africa, Eskom olya li lya tseyitha omasiku ngaka kutya edhimo lyolusheno lya tonatelwa otali tsikile omolwa oshikungulu shoka sha dhenga oshishiindalongo Mozambique nosha tetula okweeta mo olusheno moshilongo.