• October 27th, 2020
Login / Register

Front Page News

uploads/2020/09/PDM.jpg

AakwaSwapo ‘omavaya’ - Venaani

Omuleli yongundu yompilameno yoPopular Democratic Movement (PDM) McHenry Venaani okwa li a ti kutya Aakwaswapo mboka ye li mopaliamende omavaya konima sho ongundu tayi pangele ya li inaayi hala a tule poshitaafula oshipopiwa tashi ungaunga nonkalo yopolitika ndjoka tayi fululuka moZimbabwe. 

uploads/2020/07/Nored%202.jpg

Nored a tula mwene gwegumbo momalimbililo

“Ondi na oopala dhomalusheno oshowo iikwamashina yomalusheno ya ninga oomwedhi dha pita pundatu dha tentekwa megumbo lyandje kaanilonga yaNored. Ondi na uumbanda kutya ngele iinima mbyoka oya ka yonagulwa kaafuthi omanga yi li megumbo lyandje otaya ka pula lye,”

uploads/2020/07/ELCIN.jpg

Onkalohokololo ya-ELCIN ya gandjwa

Ombiisofi gwOngeleki onkwaEvangeli paLutheran muNamibia (ELCIN Shekutaamba VV Nambala) okwa ti nando edhilaadhilo lyokulongitha oshiketha shimwe mOngeleki sho shi kale hashi zi oondjambi dhaaniilonga olya kutha ethimbo ele okutulwa miilonga, oshigongingeleki nElelongeleki onkene ngaa ya tala kutya, shino  osho ompito nedhilaadhilo ewanawa lyaa shi okuhunuthwa.

uploads/2020/07/Covid%20update.jpg

Aantu ye na oCovid-19 ya kola po 200

Namibia ngashiingeyi oku li  e na eyikwatopomutima sho  oshilongo shi na aantu ya konda po 200 yoCovid-19, omwaalu ogwa londa pombanda unene moshitopolwa shErongo  shoka sha etitha nokuli omwaalu gu indjipale noonkondo nangashiingeyi ogwa thika ma piipotha 203.

uploads/2020/06/IMG_0608.JPG

Onda lwitha okulunga iitapula- Geingob

Omupresidente gwoshilongo Hage Geingob sho a popitha oshigwana shaNamibia lwotango nuumvo sho a shuna ko koshipundi oshikando she oshitiyali e te ya lombwele shoka unene sha ganithwa muule woshikako she shotango sho e li omupresidente gwoshilongo.

uploads/2020/05/Fire2.jpg

Ondalu ya geya monooli

ONGWEDIVA - Sho omwiidhi tagu kukuta nombepo ya ninga oyindji, omulilo monooli yoshilongo otagu tsikile okufika po iilya piipale nokuhanagula po omaulithilo giimuna momikunda odhindji monooli. 

uploads/2020/05/abuse2(2).jpg

Othigwa tayi li tayi pi sho tayi ningilwa omahepeko

Omukiintu goomvula 19 oku li monkalo yi vule oonkondo dhe sho ta monithwa iihuna kaakwanezimo ye momukunda gwedhina Ohepa moshikandjohogololo Omulonga moshitopolwa shaHangwena. Nakuningilwa omahepeko ngaka ngoka edhina lye lyi shiwike koshikundaneki shika ashike itali tumbulwa, okwa ti uule woomvula mbali dha za ko okwa kala nokuthiminikilwa momilalo pamwe naamwayinagona osho wo omushiinda

uploads/2020/05/Unam%20Pigs.jpg

Oshigombo shiingulu sha geya moMusati

Nonande oshigombo shiingulu otashi taandele tashi endelele moshitopolwa shaMusati, iitopolwa yilwe monooli ngaashi Ohangwena onkene ngaa inaya lopota sha shoshigombo shoka, omukuluntu ndohotola gwiinamwenyo moshitopolwa shoka Magano Kephas osho a koleke ngaaka. Oshikondo shuundjolowele nuuhaku wiimuna moshitopolwa shaMusati owa hokolola kutya ngaashingeyi iingulu yi vulithe 100 oya sa omolwomukithi ngoka.

uploads/2020/04/Lockdown.jpg

Epato mOshana ina li simanekwa

ONGWEDIVA - Nonande omupresidente gwoshilongo a igidha kutya oshilonga ashihe nashi pate, naantu naya kale momagumbo, onkalo mOshitopolwa shaShana oyi li owala ngaashika ya kala, unene kaakwashigwana mboka taya ende owala pwa fa kaapu na oondjindikila dha sha.

uploads/2020/04/China.jpg

Onkalo yokatongo moChina ya kandulwa po

Minista yomakwatathano gIinima yopondje noshowo omalongelokumwe Netumbo Nandi-Ndaitwah okwa koleke kutya opwa li pu na oshikumungu shokatongo moChina, shoka sha li sha tongola aakwashigwana yAfrika ashike ngashiingeyi osha tulwa po oshoka aaleli yaAfrika oya ya moonkundathana naChina e taya holola euvonayi lyawo.

Naku ye oshigongoti – Kansela Ndakunda

Kansela gwoshokandjohogololo shEngela osho wo oshilyo shOlaata Yopashigwana Jason Ndakunda okwa li a gandja ombili koshigwana konima yokavidio hoka ka li ka ihanene komalungula take mu ulike ta nu e li koluuli lwohauto ye yopaumwene, oshiningwanima shika osha li sha ningwa omutenya gwOmaandaha. Momaandaha kansela okwa li a kwatwa mokavidio poshiponga mOhangwena, moka a li a mbotsa ohauto yimwe konima.

uploads/2020/03/Appolo.jpg

Apollo 11 a ningwa mwene gwomukunda gwaShikuku

Omunangeshefa a tseyika nawa monooli noongeshefa dhoositola ndhoka ha dhi landitha iitungithi, omalovu noshowo iinima oyindji ya yooloka monooli yoshilongo Wilhelm Lazarus  nedhina lya tseyika nawa moongeshefa dhe Apollo 11 okwa li a langekwa onga mwene gwomukunda gwaShikuku Olyomakaya gehuliloshiwike ndika.

uploads/2020/01/Valuation.jpg

Omagumbo gomiti 17 inaga metwa natango mOmatando

ONGWEDIVA– Ongwediva Town Council oya manitha okumeta omagumbo gomiti ge li 34 osho wo omapya mOmatando, moka ya hala okutula po ondoolopa, ndhika odha li dha kolekwa komupopiliko gwelelondoolopa lyaNgwediva Jackson Muma, ngoka wo a li a popi kutya omagumbo ge li 17 oga pumbwa natango okumetwa.

Aakwanezimo ya na ku fumvika omwana nomwenyo ya kumwa koshiningwanima

ONANDHI-Aakwanezimo yomulumentu ngoka a lopotwa miikundaneki oshiwike sha ziko a fumvika omonamati nomwenyo momukunda gwedhina Onandhi moshikandjohogololo shaShikoto eta si onkee ngaa natango yena omitima dha lindimana noya haluthwa keso ndyoka. Aakwanezimo mboka ya  hokolola na ku longa oshilonga shoka onga omuntu a mwena ina ulika nale omayinyengo gwomuntu ena ongeyo.

uploads/2019/12/ACC1(1).jpg

Aagundjuka otaya keme 'okulunga itapula'

WINDHOEK- Ongundu yaagundjuka oya yi momunyanyo gwopambili taya pula aniwa omukuluntu gwoombonge dhoAnti-Corruption Commission (ACC) Paulus Noa a kale a thiga po ombwelewa meendelelo ngaashi tashi vulika oshoka okwa ndopa oku kala a manga mboka ye na olunyala mokudhengela ondhi peho miipotha oyindji ya yooloka, mbyoka aya yugu oshilongo oombiliona noomiliona.

uploads/2019/11/Sacky%20Shangala.jpg

Oominista dhi ikutha miilonga molwomapopyo gwoombumbo

WINDHOEK - Ominista Yoohi nOonzo Dhomomeya Bernhard Esau opamwe nominista Yuuyuuki Sacky Shanghala oya li yi ikutha miilonga ohela konima sho omadhina gawo ga li taga finyaafinywa moshikungu shokupewa oombumbo dha adha poomiliona N$150. Oominista ndhika mbali odha li dhi ithanwa mbala kEgumbo Lyepangelo kuPresidente Hage Geingob sha landula oolopota dhiikundaneki. Shi ikwatelela komupopiliko gwombelwewa yaPresidente Alfredo Hengari, omupevipresidnte Nangolo Mbumba naye wo omo a li moshigongi shika.

uploads/2019/11/Geingob.jpg

Oshikonga shetalululo lyo-APRM sha langekwa pambelewa

WINDHOEK- Ohela ongundu yaatoolinkundana noshowo aagandjimayele yowina komupresidente Hage Geingob oya li ya ningi ooyihontali peegululo lyoshikonga shetalululo lyoNamibia Africa Peer Review Mechanism (APRM) noNational Governing Council noshowo  eshainozimino  kombinga yoTechnical Assessment Mission nekuthombinga lyapangelo moshikonga sho-APRM.

uploads/2019/11/Copper.jpg

Tsumeb nayi yambulwe po

TSUMEB-  Omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa ti omauliko giipindi  goTsumeb Copper Festival ogo TSUMEB-  Omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa ti omauliko giipindi  goTsumeb Copper Festival ogo ompito yokutaambathana uunongo moka kehe omuntu ta vulu okuteka mo sha, unene tuu pethimbo ndika sho eliko tali tengaatenga.

uploads/2019/07/Nambala.jpg

Evi nali ye miikaha yepangelo –Nambala

OSHAKATI - Omubiisofi gwongerki yaEvangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN) Dr. Shekutaamba V.V. Nambala okwa ti opo moshilongo mu kale mu na uuyuki, ombili nengungumano, oshigwana oshi na tango okudhimbulula kutya oonzo dhopaushitwe kadhi shi dhoohandimwe. 

uploads/2019/07/ACC.jpg

Eemiliona N$80 da nyekwa ovadengeli vodi peisho

OSHAKATI –Omukulunhu wehangano li li omhinge noulingilingi wokulunga noku litapula oshoyo okudengela odi peisho, Anti-Corruption Commission (ACC) Paulus Noa okwa ti epangelo ola nyangula ko omaliko ongushu i fike peemiliona N$80 kwaavo va hangwa ve na omaukekengeli, ashike ova nyengwa okuholola nokuyandja oumbangi kutya omaliko oo ove a hanga peni.

uploads/2019/07/Pension.jpg

SA okwa hala okutula ovanailonga mopenzela diva

Epangelo laSouth Africa ola hala okuya komesho nomalongekido okuninipika omuvalu wovanailonga vepangelo, ovo okupitila meendjabi hava longifa po omuvalu munene woshimaliwa shepangelo oo u fike peebiliona R600‚ hano eepelesenda 35 doimailiwa aishe oyo hai longifwa kepangelo, omudo keshe.