• September 27th, 2020
Login / Register

Omusati

uploads/2020/05/Unam%20Pigs.jpg

Oshigombo shiingulu sha geya moMusati

Nonande oshigombo shiingulu otashi taandele tashi endelele moshitopolwa shaMusati, iitopolwa yilwe monooli ngaashi Ohangwena onkene ngaa inaya lopota sha shoshigombo shoka, omukuluntu ndohotola gwiinamwenyo moshitopolwa shoka Magano Kephas osho a koleke ngaaka. Oshikondo shuundjolowele nuuhaku wiimuna moshitopolwa shaMusati owa hokolola kutya ngaashingeyi iingulu yi vulithe 100 oya sa omolwomukithi ngoka.

uploads/2020/03/Appolo.jpg

Apollo 11 a ningwa mwene gwomukunda gwaShikuku

Omunangeshefa a tseyika nawa monooli noongeshefa dhoositola ndhoka ha dhi landitha iitungithi, omalovu noshowo iinima oyindji ya yooloka monooli yoshilongo Wilhelm Lazarus  nedhina lya tseyika nawa moongeshefa dhe Apollo 11 okwa li a langekwa onga mwene gwomukunda gwaShikuku Olyomakaya gehuliloshiwike ndika.

uploads/2019/03/Sport%201.jpg

Omaudhano meni lyoshilongo

Uukwangula - Okapale kIita yaKadha Olyomakaya ga za ko oka li ku udha ka fa ofenya, sho aaholi yokatanga kokoompadhi ya za koombinga noombinga ya li ye ya okutala yimwe yomoondjumbeta yokatanga kokoompadhi

uploads/2019/01/02/Sioka.jpg

Ya pewa omashina gokuhondja

OUTAPI-Omukiintu gwomimvo 53 Gieselinde Pahukeni okwa li  a ulike uunkulungu we wiilonga yiikaha oshiwike sha zi ko sho ya li ya pewa omagano gomashina gokuhondja kUuministeli Wuukashikekookantu nOnkalonawa oshowo gamwe ga  zi koChina. 

uploads/2019/01/02/Donkey.jpg

A makulwa kuGwamululu

OSHAKATI - Omukuluntu gwosasiyona yopolisi mOgongo Iria Mbundu Nangombe okwa li a kumagidha aakalimo yomomukunda Ogongo moshitopolwa shaMusati ya kale ya lungama ngele taya ende uusiku oshoka omu na oondongi tayi monitha aakwashigwana oshiponga.