• July 8th, 2020
Login / Register
uploads/2020/07/ELCIN.jpg

Onkalohokololo ya-ELCIN ya gandjwa

Ombiisofi gwOngeleki onkwaEvangeli paLutheran muNamibia (ELCIN Shekutaamba VV Nambala) okwa ti nando edhilaadhilo lyokulongitha oshiketha shimwe mOngeleki sho shi kale hashi zi oondjambi dhaaniilonga olya kutha ethimbo ele okutulwa miilonga, oshigongingeleki nElelongeleki onkene ngaa ya tala kutya, shino  osho ompito nedhilaadhilo ewanawa lyaa shi okuhunuthwa.

uploads/2020/07/Covid%20update.jpg

Aantu ye na oCovid-19 ya kola po 200

Namibia ngashiingeyi oku li  e na eyikwatopomutima sho  oshilongo shi na aantu ya konda po 200 yoCovid-19, omwaalu ogwa londa pombanda unene moshitopolwa shErongo  shoka sha etitha nokuli omwaalu gu indjipale noonkondo nangashiingeyi ogwa thika ma piipotha 203.