Erongo lya tyakaleka iitopolwa iikwawo noongonyo

Shipi Elago Ongwediva - Osipana yaadhengingonyo yoshitopolwa Erongo oya li ya pe iitopolwa iikwawo mbyoka ya li ya kutha ombinga muudhano woongonyo waadhani aashona wopashigwana...

Shiti ota tekele Mbundje ngula mekopi lyaMetropolitan Swabou Summer Cup

Shipi Elago Oshakati - Iitopolwa ihetatu ngula otayi ka ninga oshuulilo pokapale koIndependence Stadium mOshakati okutala ngoka ta ka ninga enyakwa muudhano waMetropolitan Summer Cup...

Moshitila Mwa Z’Ondjupa

Ngashiingeyi, onda landula nduno moompadhi dhaatetekeli yandje muunangeshefa, aakokoli yelila lyuunangeshefa aasamane yooTomas Nakambonde,yooNangolo dhaMukwiilongo nooSamwel yaAmbunda, mboka oyo ya li ye na...

Oku adha omapotokonono naanafaalama kashi shi oshinima oshinene: Omolwashike oshidhigu?

Omuntu a za hoka a za, a za kuuyuni wulwe, okwe ya mondunda e ta lombwele mboka ya kala mo nale momudhingoloko ngoka ethimbo...

Oministeli yomaudhano ya yi moshipala oshiindingili shokwiiyuvitha nawa

Loide Jason WINDHOEK-Oshigongaleleinyanyudho shaaniilonga muunministeli womaudhano naanyasha shoka sha li sha tegelelwa shi kale ko okuza nena (mEtitano ) osho sha kalekwa manga. Oshigongi shika...

Quado Boy a tseyitha egaluko lye moongalo konima yoomvula...

Pinehas Nakaziko WINDHOEK-Omwiimbi gwoongalo dhomaludhi ga yoolokathana, Moses Nasheovanhu Shikalepo ngoka a tseyika moongalo nedhina Quado Boy osho a ulike egaluko lye mehangano lyoongalo, sho...